Geïntegreerd Jaardocument 2019

Voorwoord

Als Alfa-college leiden we onze studenten op tot goede vakmensen, tot maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Studenten kiezen bewust voor het Alfa-college omdat ze zich thuis én gezien voelen bij het Alfa-college. Samen met onze partners werken we aan een sterke regio. Daarbij maken we onze studenten voortdurend bewust van wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Begin 2019 hebben we onze strategische koers ‘samen ondernemend leren’ gepresenteerd en we zijn trots op het enthousiasme waarmee teams aan de slag zijn het gegaan met het vertalen van onze koers naar de praktijk.

We zijn in 2019 gestart met een programma leven lang ontwikkelen en flexibilisering van ons opleidingenaanbod. Ook hebben we extra ingezet op onderwijsinnovatie. Hiermee hebben we de start van de nieuwe strategische periode een mooie impuls kunnen geven. Vanuit de teams, RIF-programma’s, lectoraten, practoraat, het Rijnland instituut en het EPI-kenniscentrum zien we veel innovaties. Onder andere op het gebied van zorg & techniek, vitaliteit & welzijn, iedereen doet mee en duurzaamheid. Begin 2020 hebben studenten, docenten en bedrijven verschillende van deze innovaties gepresenteerd tijdens het symposium ‘innoveren door co-creatie in het mbo’ in het prachtige nieuwe gebouw van onze partner Forum Groningen.

We zien nog steeds een groei in onze studentenaantallen. De waardering van onze studenten is boven het landelijk gemiddelde en in de MBO-keuzegids zijn we gestegen van de achttiende naar de 5e plaats. Van de elf door de inspectie onderzochte opleidingen was eind 2019 nog één opleiding die tekort komt. We werken hard aan de verbeterpunten en zien het herstelonderzoek met vertrouwen tegemoet. Daarnaast blijven we investeren in de kwaliteitscultuur bij leidinggevenden en teams en in adequate interne control en risicomanagement. 

Met ingang van 1 januari 2020 is de samenstelling van het College van Bestuur gewijzigd. Enno van der Werff is Christien de Graaff opgevolgd als lid College van Bestuur. We danken Christien voor haar inzet en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het mbo-onderwijs en het Alfa-college en we verwachten in onze nieuwe samenstelling vanuit eenzelfde gedeelde visie en ambitie samen te werken. Wij bedanken alle collega’s voor hun inzet voor de studenten en voor de organisatie en alle bedrijven en andere partners voor de zeer prettige samenwerking. Dankzij hen kunnen we deze mooie resultaten laten zien. In 2019 mochten we het keurmerk ‘Beste werkgever 2018-2019’ voeren, tegelijkertijd merkten we in 2019 dat het verzuim steeg. We hebben daarom nadrukkelijk aandacht voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van ons personeel, de kwaliteit van leiderschap en de begeleiding van (nieuwe) medewerkers. In 2020 zullen we opnieuw een medewerkersonderzoek uitvoeren.

Onze financiële situatie is goed en daar zijn we blij mee. We sluiten de jaarrekening 2019 af met een positief resultaat. Dit geeft ons financiële ruimte om de groei van de studentenaantallen voor te financieren en te kunnen blijven investeren in onderwijsinnovatie, professionalisering, duurzaamheid, vitaliteit en organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op een terugloop in studentenaantallen als gevolg van demografische krimp en economische terugval.

Wij leveren dit jaarverslag op in een periode waarin we, als gevolg van de corona-pandemie, al ons onderwijs op afstand te verzorgen. We zijn enorm trots op onze (ondersteunende) teams dat ze dat in een hele korte periode voor elkaar hebben gekregen. Pas na afloop van deze pandemie zullen de consequenties van deze crisis echt duidelijk worden. Tegelijkertijd hebben we het vertrouwen dat we met de veerkracht van onze organisatie, medewerkers, studenten en partners, onze maatschappelijke opdracht ook in 2020 op een betekenisvolle manier kunnen uitvoeren.  

In dit geïntegreerd jaardocument leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in 2019. Wilt u naar aanleiding hiervan meer weten, dan horen we dat graag.

College van Bestuur,

Wim Moes, voorzitter                    Enno van der Werff, lid

w.moes@alfa-college.nl                er.vanderwerff@alfa-college.nl