Balans per 31-12-2019 na resultaatsbestemming

Balans per 31-12-2019 na resultaatsbestemming

Activa

Activa
1 Activa          
    12/31/2019     12/31/2018  
    EUR     EUR  
  Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa          
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  68.095.781       63.227.369   
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  8.274.687       6.982.209   
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  139.486       62.834   
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  1.910.678       358.077   
       78.420.632       70.630.489 
             
1.1.3 Financiële vaste activa    8.858.199       8.869.542 
             
  Totaal vaste activa    87.278.831       79.500.031 
             
  Vlottende activa        
1.2.2 Vorderingen          
1.2.2.1 Debiteuren algemeen  622.077       252.918   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen  533.109       90.480   
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers  704.524       601.613   
1.2.2.8 Overige overheden  2.120.313       1.836.289   
1.2.2.10 Overige vorderingen  10.803       43.813   
1.2.2.15 Overige overlopende activa  849.884       744.391   
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  267.530‑      347.492‑  
       4.573.180       3.222.012 
             
1.2.4 Liquide middelen    30.762.873       33.411.485 
             
  Totaal vlottende activa    35.336.053       36.633.497 
             
             
             
             
  Totaal activa    122.614.884       116.133.528 

Passiva

Passiva
2 Passiva          
    12/31/2019     12/31/2018  
    EUR     EUR  
             
2.1 Eigen vermogen          
2.1.1.1 Algemene reserve  56.913.202       52.353.134   
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek  2.407.681       2.092.588   
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat  561.416       317.001   
2.1.1.8 Statutaire reserves  1.066       1.066   
     59.883.365       54.763.789 
2.2 Voorzieningen          
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    6.275.742       5.783.317 
             
2.3 Langlopende schulden    37.212.384       38.404.809 
             
2.4 Kortlopende schulden          
2.4.3 Schulden aan krediteinstellingen  2.248.377       2.043.851   
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  2.120.343       2.717.475   
2.4.8 Crediteuren  2.996.118       2.022.581   
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.705.171       3.559.094   
2.4.10 Pensioenen  1.043.117       938.675   
2.4.12-19 Overlopende passiva  7.130.267       5.899.937   
       19.243.393       17.181.613 
             
             
             
             
  Totaal passiva    122.614.884       116.133.528