Kasstroomoverzicht 2019

Kasstroomoverzicht 2019

  12/31/2019     12/31/2018  
  EUR     EUR  
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Saldo Baten en Lasten  5.826.205       11.584.256   
     
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen  4.638.861       5.216.253   
Mutaties voorzieningen*  412.463       1.052.735‑  
           
Overige balansmutaties ** 0      440.799   
           
Veranderingen in vlottende middelen:          
Vorderingen*  1.271.206‑      1.727.696   
Schulden  941.135     715.098   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    10.547.458       18.631.367 
           
Ontvangen interest  1.196       2.790   
Betaalde interest  696.482‑      2.039.221‑  
     695.286‑    2.036.431‑
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    9.852.172       16.594.936 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa  11.233.309‑      2.105.224‑  
Crediteuren inzake investeringen  1.120.645       511.662   
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0      434.492   
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. 0     0  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    10.112.664‑      1.159.070‑
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Nieuw opgenomen leningen 0      17.000.000   
Aflossing langlopende schulden  2.388.121‑      22.379.318‑  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten    2.388.121‑      5.379.318‑
           
Mutatie liquide middelen    2.648.612‑      10.056.548 

Toelichting

* In de mutatie voorzieningen is tevens de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord. In de mutatie vorderingen is mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren buiten beschouwing gelaten

** Bestaat uit resultaat deelneming en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de EFJ (Elektronisch Financiële Jaarrekening).

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De mutatie liquide middelen (-/- € 2.648.612) komt overeen met de mutatie van de stand van liquide middelen tussen 31-12-2018 en 31-12-2019.