Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Rijksbijdrage

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds MBO. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Contracten

Onderstaand zijn opgenomen de verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

instantie betreft   contract tot (x € 1.000)   < 1 jaar   < 5 jaar
                 
Hunebouw BV (1) Her-/verbouw Voltastraat 33   maart 2021  6.266     6.266    0
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte   september 2027  104     13     65 
CV Beheersmaatschappij LOC+ (2) Huur ruimte   januari 2029  11.824     1.040     5.719 
LOC Scooterruimte LOC+   september 2027  101     13     65 
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  1.169     292     1.169 
Menzis Huur en servicekosten   juli 2022  551     220     551 
Brivec Huur en servicekosten   december 2022  535     268     535 
Capgemini (3) Outsourcing IT-diensten   juli 2024  15.142     3.419     15.142 
Effektief Schoonmaak   januari 2022  1.521     761     1.521 
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  3.421     311     1.555 
CWS Schoonmaakartikelen   juli 2022  153     61     153 
Trigion Beveiliging   februari 2022  775     387     775 
Homij Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  502     125     502 
Engie Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  189     47     189 
Eneco Levering elektra en gas   januari 2023  1.542     514     1.542 
Selecta Warme drankenvoorziening   september 2022  182     66     182 

1) Hunebouw BV
De locatie aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen wordt de komende jaren gerevitaliseerd. De contractspartner hiervoor is Hunebouw BV.
2) LOC+ / Gemeente Hardenberg
Vanaf 1 januari 2019 huurt het Alfa-college al haar ruimten via CV Beheermaatschappij LOC+. De huurovereenkomst is afgesloten tot januari 2029.
3) Capgemini    
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa in respectievelijk 2.3 en 1.1.2 van hoofdstuk B5.

Duurzame inzetbaarheid

Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.

Kredietfaciliteiten

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021. 

Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.