Onderwijs en Examinering

3.1 Studiesucces

Studiesucces staat voor de opbrengsten van de opleiding. We kennen de indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat voor de niveaus 2 t/m 4. Voor de Entree-opleidingen kennen we de indicator rendement Entree-opleidingen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft voor de indicatoren voor niveau 2 t/m 4 normen gesteld waaraan de opleidingen (op bc-niveau) moeten voldoen. De Inspectie gebruikt tegenwoordig driejaarsgemiddelden voor de bepaling van de normen. Door middel van ons in 2012 in gebruik genomen managementinformatiesysteem zijn de gegevens voor de verschillende niveaus ontsloten. In de periode 2017 t/m 2019 zijn op een aantal niveaus de opbrengsten iets lager dan in de voorgaande driejaarlijkse periode. De resultaten echter van alle driejaarsgemiddelden op de diverse indicatoren liggen boven de norm die de Inspectie heeft gesteld. Ook voor eerdere driejaarsgemiddelde perioden was dit het geval. De uitwerking van deze jaarresultaten, diplomaresultaten en startersresultaten is te vinden in bijlage 4. Tevens worden daar ook de rendementscijfers van de Entree-opleidingen weergegeven.

In onze kaderbrief hebben we afgesproken dat 90% van onze opleidingen (op bc-niveau) in schooljaar 2018-2019 voldoet aan de eisen die de Inspectie heeft gesteld. Per locatie zien we de volgende uitkomsten op de indicatoren die studiesucces bepalen:

Regio Rendementen in % 2016-2019
Groningen totaal 55
- Admiraal de Ruyterlaan 67
- Boumaboulevard 52
- Kardinge 71
- Kluiverboom 53
Hardenberg 81
Hoogeveen 76

Percentage opleidingen op niveau 2 t/m 4 per locatie dat voldoet aan de inspectienorm voor studiesucces voor de schooljaren 2016-2019 (jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat)

De streefwaarden voor het percentage opleidingen met voldoende opbrengsten op 1 oktober 2019 zijn niet altijd behaald. Intern kijken we m.b.t. de indicatoren zowel naar de jaarlijkse opbrengsten als naar de driejaarsgemiddelde opbrengsten. Op basis van de uitkomsten zetten we een aantal gerichte activiteiten in, die we, naast de sturing op de opbrengsten, inzetten om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. De opbrengsten maar ook gegevens m.b.t. voortijdig ongediplomeerde instellingsverlaters zijn voor de onderwijsteams bekende kwaliteitsindicatoren, die structureel worden gebruikt om het onderwijs te analyseren en verbeterresultaten te benoemen.

Tevens stelt het College van Bestuur samen met de regiodirecteuren jaarlijks vast welke opleidingen een risico-opleiding vormen. Hiervoor zijn onvoldoende driejaarsgemiddelde opbrengsten op de verschillende indicatoren gedurende twee opeenvolgende perioden en een slechte beoordeling van deelnemers voor de opleiding een belangrijke indicator. Regio’s brengen ook zelf opleidingen in op basis van andere redenen dan de eerder genoemde indicatoren. Deze risico-opleidingen worden gedurende een jaar intensief gevolgd door de centrale eenheid Planning & Control. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn 20 opleidingen benoemd tot risico-opleiding vanwege onvoldoende opbrengsten. Dit zijn aanzienlijk meer opleidingen dan in het vorige schooljaar. De nieuwe inspectienormen, waar naar driejaarsgemiddelden wordt gekeken en waar ook de indicator startersresultaat is opgenomen, zijn hier mede de oorzaak van.

3.2 Studenttevredenheid

Hieronder wordt de tevredenheid van onze studenten in diverse tevredenheidsonderzoeken getoond. De cijfers en percentages hebben betrekking op de JOB-monitor van 2018 en onze eigen tevredenheidsonderzoeken van 2017 en 2019. Van deze laatste onderzoeken zijn geen landelijke cijfers bekend. De landelijke cijfers in de tabel hebben betrekking op de JOB-monitoren van 2014, 2016 en 2018.

Studenttevredenheid

Studenttevredenheid
Regio Groningen     Hoogeveen     Hardenberg     Alfa-college     Landelijk gemiddelde    
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2014 2016 2018
% respons 68% 63% 67% 74% 68% 62% 72% 66% 74% 70% 64% 67%      
Rapportcijfer opleiding 6,8 7,2 7,1 7 7,4 7,1 7 7,3 7,2 6,9 7,2 7 7 7 7,1
Rapportcijfer instelling 6,8 7 7 6,6 6,5 6,6 6,9 6,9 7,1 6,7 6,9 6,8 6,5 6,6 6,7

Klachten

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke, klachtencommissie waartoe in- en externe klagers zich kunnen wenden als ze een klacht willen indienen over de wijze waarop medewerkers of studenten van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen.

De Klachtencommissie heeft in 2019 drie klachten ontvangen. In 2018 zijn vier klachten behandeld door de Klachtencommissie.

De ontvangen klachten zijn alle drie door de Klachtencommissie niet-ontvankelijk verklaard. In twee klachten bleek de klager op grond van het reglement niet-ontvankelijk te zijn voor de commissie. De overige klacht was niet-ontvankelijk omdat klaagster een eerdere mogelijkheid om in beroep tegen een besluit in beroep te gaan niet had benut.

Omdat de Klachtencommissie geen van de klachten heeft beoordeeld was het niet nodig op grond daarvan verbeteracties in te zetten.

3.3 Passend onderwijs

Binnen het Alfa-college is de visie t.a.v. passend onderwijs dat alle studenten het onderwijs kunnen volgen dat bij hen past. Dit betekent dat het Alfa-college hen onderwijs aanbiedt dat van goede kwaliteit is en dat er een ondersteuningsaanbod is voor de studenten die dat nodig hebben. Dit ondersteuningsaanbod heeft tot doel dat alle studenten van het Alfa-college een succesvolle leerloopbaan hebben en diplomaperspectief hebben en houden. De waarden van het Alfa-college zijn vertrouwen, verbinden en ondernemen. Vanuit deze waarden geven we vorm aan begeleiding.

Vertrouwen
We willen duidelijk zijn en gestructureerd onderwijs en gestructureerde ondersteuning aanbieden. We gaan in gesprek met de ander om de ander te begrijpen en passend te begeleiden. De student mag leren van zijn fouten en mag rekenen op een goede ondersteuning en begeleiding.

Verbinden
We begeleiden zo dicht mogelijk in het onderwijsproces en bij de student. De coach (mentor) gaat voor een duurzame relatie via persoonlijke aandacht en een vriendelijke benadering. De coach is de spil in de begeleiding. In de groepsbegeleiding staan beroep, loopbaan en burgerschap centraal. De student groeit als vakman en als persoon. Waar nodig zullen we samen met externen een gezamenlijke aanpak van ondersteuning bespreken.

Ondernemen
De onderwijsteams van de locaties zijn medeverantwoordelijk voor de inrichting van de ondersteuning. Het aanbieden van begeleiding is ingericht naar vraag en behoefte, weergegeven in een ondersteuningsprofiel per locatie. We coachen op mogelijkheden en kansen. We begeleiden de student in het ontwikkelen van zelfreflectie. De begeleiding richt zich op toenemende zelfredzaamheid en toenemend probleemoplossend vermogen. We zetten in op professionaliteit van het onderwijsteam. Interne experts ondersteunen en ontwikkelen de coaches in handelingsbekwaamheid op het vakgebied van het mentoraat.

Organisatie en inrichting van passend onderwijs

Het Alfa-college vindt dat alle studenten evenveel recht hebben op ondersteuning. Alle studenten met een ondersteuningsbehoefte, dus niet alleen in geval van beperking of chronische ziekte, kunnen passende ondersteuning ontvangen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld ook ondersteuning in verband met een complexe of problematische thuissituatie tot passend onderwijs rekenen. Veel van de begeleiding vindt plaats dicht bij de student in het onderwijs. De coaches en de medewerkers van het loopbaancentrum registreren de gesprekken in het leerlingvolgsysteem.

De begeleidingsstructuur wordt uiteengezet in de fasen instroom, doorstroom en uitstroom. Van reguliere begeleiding naar ondersteunende en intensieve begeleiding en maatwerk. Zo heeft elke locatie een ondersteuningsprofiel opgebouwd dat de begeleiding omschrijft die op de locatie mogelijk is. We onderscheiden zes typen ondersteuning: oriëntatie, studievaardigheden, sociaal-emotioneel en psychisch, spijbelen en verzuim, cognitieve grenzen en multi-problematiek. Een minimaal aanbod is centraal afgesproken rondom de reguliere basisbegeleiding voor het gehele Alfa-college.

Documenten passend onderwijs

Rond begeleiding kent het Alfa-college een aantal documenten die de organisatie van passend onderwijs beschrijven. Het beleidsdocument ‘Begeleiden op het Alfa-college’ is een document over begeleiden en coachen en is bestemd voor bestuurders, managers, teams en ondersteunende stafdiensten. Het document beschrijft de visie, de kaders en de landelijke wet- en regelgeving hierin. Het kent een indeling naar instroom, doorstroom en uitstroom. Het beleidsdocument is te vinden op de interne site en op de externe website van het Alfa-college. De dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg zorgt voor de borging van de documenten.

De mogelijkheden tot begeleiding zijn in het ‘Ondersteuningsprofiel passend onderwijs Alfa-college’ beschreven. We maken hierbij onderscheid tussen een intern ondersteunings- profiel en een extern ondersteuningsprofiel. Het externe ondersteuningsprofiel heeft een belangrijke functie in de communicatie over begeleiding naar buiten. Hiermee krijgen aspirant-studenten en hun ouders een idee van de mogelijkheden voor begeleiding op het Alfa-college. Ouders kunnen de locatie-ondersteuning inzien op de website van het Alfa-college. Het interne ondersteuningsprofiel is belangrijk voor de interne afstemming rondom begeleiding en is een samenvatting van de ondersteuningsprofielen van de diverse locaties van het Alfa-college. Het ondersteuningsprofiel op locatie is een document (in verslagvorm en schema) waarin elke locatie per intensiviteitsniveau de basisondersteuning en de intensieve extra ondersteuning met de diverse arrangementen beschrijft. Een minimaal aanbod is afgesproken rondom de reguliere basisbegeleiding en m.b.v. een scan is bij onderwijsteams in beeld gebracht in hoeverre zij aan het beleid omtrent de reguliere basisbegeleiding voldoen.

Het Alfa-college heeft bij het aanvragen van faciliteiten voor studenten een vaste procedure ingevoerd waarbij het studentvolgsysteem in de aanvraag voor een aangepast examen ondersteunt. De orthopedagogen leggen de deskundigheidsverklaring voor een aangepast examen voor goedkeuring voor aan de sub-examencommissie. Deze commissie beslist over de toekenning van gevraagde faciliteiten.

Samenwerken in de regio

De acht mbo-instellingen vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de traditie, waar dit mogelijk en gewenst is, te streven naar gezamenlijkheid. We nemen deel aan het Noordelijk Overleg Passend Onderwijs waar regionale afstemming plaatsvindt en waar afgestemd wordt over werkwijzen en procedures.

Per regio zijn er verschillende samenwerkingspartners waarmee het Alfa-college afspraken maakt. Het Alfa-college vindt het erg belangrijk te anticiperen in diverse trajecten gericht op het verminderen van het voortijdig schoolverlaten in samenwerking met andere mbo-instellingen, de gemeenten en de zorgpartners in de regio. Samen met de gemeentes (Leerplicht/RMC/ SoZaWe/ jeugdzorg/WMO) gaan we in het mbo voor de 'integrale aanpak'. Op elke locatie van het Alfa-college zijn medewerkers van het WIJ-team werkzaam in het kader van het programma ‘School als wijk’. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de coaches, medewerkers van het loopbaancentrum en medewerkers van de ‘School als Wijk’, zodat onze studenten vroegtijdig de juiste ondersteuning krijgen. Ook is er door deze samenwerking een snelle doorverwijzing naar verdere hulpverlening in de stad of provincie mogelijk. Ook met de preventiemedewerkers van het RMC, die wekelijkse spreekuren op onze locaties hebben, is nauw overleg over de studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Tevredenheid

In 2018 en 2019 is bij de tevredenheidsonderzoeken onder studenten gebleken dat studenten het Alfa-college een ruime voldoende geven voor begeleiding bij de opleiding. Ook uit intern onderzoek onder studenten komt hetzelfde beeld naar voren. Studenten met een beperking tonen zich zeer tevreden over het feit dat de docenten voldoende rekening houden met hun beperking. We kunnen concluderen dat studenten tevreden zijn over onze inrichting van het passend onderwijs en dat deze voldoet aan de vraag van de studenten.

3.4 Keuzedelen

In 2019 is ons aanbod aan keuzedelen gegroeid naar circa 17% van het totale landelijke aanbod. De bron voor het landelijke aanbod aan keuzedelen, waaronder ook de generieke en certificeerbare keuzedelen, is de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Van het totale aanbod van 61 generieke keuzedelen zijn er 38 opgenomen in het aanbod van het Alfa-college. Digitale vaardigheden, Duits, Ondernemend gedrag en Ondernemerschap zijn daarin veelgemaakte keuzes. Op alle locaties, m.u.v. het RTC in Hardenberg, is het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ opgenomen in het aanbod. Van de 178 keuzedelen die in het aanbod zitten zijn er 33 certificeerbaar met een mbo-certificaat. Het gaat daarbij om keuzedelen die een meerwaarde hebben voor werkenden en werkzoekenden in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO).  

Het Alfa-college maakt dit jaar wederom geen gebruik van de mogelijkheid voor mbo-instellingen om af te wijken van de keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Ook zijn er geen verzoeken van individuele studenten gekomen om gebruik te maken van de mogelijkheid om niet-gekoppelde keuzedelen te mogen kiezen, keuzedelen dus die niet aan de kwalificatie zijn gekoppeld behorende bij de opleiding die zij volgen en wel in het aanbod van het Alfa-college zitten. Tenslotte zijn er geen keuzedelen uit het aanvankelijke aanbod geschrapt vanwege niet-doelmatige redenen.

De invoering van de keuzedelen in 2015 hebben plaatsgevonden op  basis van een aantal projectactiviteiten die de afgelopen jaren op dit gebied zijn uitgevoerd. Deze hebben weliswaar een werkend systeem opgeleverd (de keuzedelen liggen vast in Peoplesoft, studenten kunnen gekoppeld worden en er kan geëxamineerd worden), maar qua administratieve uitvoering wordt het proces nog in hoge mate achteraf uitgevoerd (reparatiemodus).

Het Alfa-college wil vanuit visie tot beleid komen en van aanbod tot afronding van keuzedelen. Om de bevindingen uit de monitor te kunnen duiden was er behoefte aan het formuleren van een visie op keuzedelen, bovendien is een visie op keuzedelen het startpunt van professionalisering en een opmaat voor de ontwikkelingen in de nabije toekomst gerelateerd aan Leven lang Ontwikkelen. Optimale keuzevrijheid lijkt voor teams en studenten een steeds groter goed te worden. In het kader van meer flexibilisering van aanbod en ruimere mogelijkheden tot oriëntatie op keuzedelen die geen directe binding hebben met het beroep stellen we ons de vraag hoe dat te organiseren.

Dit initiatief heeft geresulteerd in het ontstaan van de projectgroep Keuzetijd. De doelstellingen van het project zijn:

 • het formuleren van een visie
 • de visie op keuzedelen vertalen in beleid
 • beleid te vertalen in een werkend(e):
 • organisatie
 • proces keuzedelen van aanbod tot kiezen tot afronden
 • systeem (Eduarte)
 • monitor m.b.t. de voortgang van het proces keuzedelen

Er zijn een drietal bijeenkomsten gehouden over deze visie op keuzedelen en de vertaling daarvan in beleid. In deze bijeenkomsten waren docenten, studenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers en medewerkers van de ondersteunende diensten aanwezig.

Er is tevredenheid over de mate van multidisciplinaire samenwerking wat betreft de totstandkoming  van visie en beleid. Er is een verbeterproject gestart ten behoeve van standaardisering als basis voor flexibilisering. In de komende jaren willen we toewerken naar een succesvolle implementatie van een eenduidige werkwijze binnen het hele Alfa-college.

3.5 Aanpassingen mbo-opleidingenaanbod

Binnen het Alfa-college is een procedure voor het starten en stoppen van opleidingen. Inhoudelijk is deze procedure gebaseerd op de kaders die zijn vastgesteld voor ons opleidingenaanbod. De procedure voor het starten en stoppen van opleidingen in het schooljaar 2018/2019 heeft geleid tot de volgende opleidingen die zijn gestart per 1 augustus 2019:

regio crebonr. leerweg niveau opleiding
Hardenberg 25388 BOL 4 opleiding logistiek supervisor
Groningen 25024 BOL 2 Servicemedewerker gebouwen

Op onze locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen is de BOL-opleiding Servicemedewerker gebouwen niveau 2 gestart. Deze brede opleiding is geschikt voor studenten die wel in een technische omgeving willen werken, maar zich niet willen specialiseren in één vakgebied. Uit contacten met woningbouwverenigingen is gebleken dat zij moeite hebben met het vinden van medewerkers voor deze taken. Het starten van deze opleiding sluit aan bij het aanbieden van arbeidsmarktrelevante technische opleidingen, die we ook als geïntegreerde trajecten voor anderstaligen gaan uitvoeren. 

In Hardenberg is de BOL-opleiding Logistiek supervisor niveau 4 gestart. Deze opleiding creëert doorstroommogelijkheden voor studenten van niveau 3 naar niveau 4 en doorstroom naar een hbo-niveau. Met deze opleiding komen we ook tegemoet aan de wens van werkgevers omdat er binnen de sector vacatures zijn op dit niveau. 

In het schooljaar 2017/2018 is ook besloten voor de BOL-opleiding Dienstverlening niveau 2 in Hardenberg een nieuw uitstroomprofiel aan te bieden, namelijk Medewerker sport en recreatie. Deze wordt aangeboden als tweede opleiding (dubbelkwalificering), met als doel de arbeidskansen voor de student niveau 2 te vergroten. De opleiding is vooral bedoeld als een opstap voor doorstroom en verbreding voor de kansen op de arbeidsmarkt. Voor het schooljaar 2019-2020 waren er nog geen studenten die dit profiel kozen.

regio crebonr. leerweg niveau opleiding
Hardenberg 25500 BOL 2 dienstverlening, uitstroomprofiel medewerker sport en recreatie

Aangevraagd in 2018/2019, nog niet gestart

In het schooljaar 2018-2019 zijn geen besluiten genomen om opleidingen te stoppen per 1 augustus 2019.

3.6 Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken voor de periode 2019-2022 heeft het Alfa-college vastgelegd in de Kwaliteitsagenda 2019-2020. Wij verantwoorden ons over de realisatie van de Kwaliteitsagenda voor 2019 conform de Alfa-college bekende vierslag beschrijven, analyseren, waarderen en leren. In bijlage 11 is per speerpunt en per belofte van 2020 de stand van zaken, de mogelijke redenen van afwijking en wat we gaan doen uitgewerkt, is de betrokkenheid van studenten, docenten en bedrijfsleven beschreven en verantwoorden wij de afwijkingen voor ingezette middelen voor de beloften en maatregelen voor 2019 en 2020.
Aan een aantal thema's uit de Kwaliteitsagenda wordt op andere plaatsen in dit geïntegreerde jaardocument  specifiek aandacht besteed.

Beschrijven

De Kwaliteitsagenda (2019-2022) van het Alfa-college bestaat uit de volgende vier speerpunten:

 1. Opleiden voor de samenleving van de toekomst
 2. Gelijke kansen
 3. Kwetsbare jongeren
 4. Onderwijsinnovatie

Elk speerpunt bestaat uit diverse thema’s met bijbehorende beloften en maatregelen. Elk thema heeft een thema-regisseur, dat is één van de directeuren. De voortgang van elk thema verschilt. Sommige beloften zijn al afgerond en andere moet nog het nodige aan gedaan worden. De exacte stand van zaken op 31 december 2019 is per speerpunt en belofte is uitgewerkt in bijlage 11.
Een belofte die bijvoorbeeld al is afgerond, is het inrichten van praktijklokalen voor Bouw en Installatietechniek (thema Toekomstbestendig bouwen). Maar ook uit het thema Inburgering en Participatie realiseren we reeds ruime kansen voor ontwikkeling voor statushouders en nieuwkomers en bieden wij goede begeleiding naar werk of vervolgstudie. Wat we zien bij deze en andere thema’s is dat de Kwaliteitsagenda aansluit op bestaande activiteiten en prioriteiten van het Alfa-college zoals beschreven in onze strategische koers. De Kwaliteitsagenda helpt om de doelen (beloften) concreet te maken, in een planning weg te zetten en deze te realiseren.

Analyseren

Voor de meeste thema’s geldt dat we op schema liggen. Voor de thema’s waar we achter op schema liggen is helder wat we gaan doen om weer op schema te komen. Dit is per speerpunt te vinden in de kolom ‘wat gaan we doen’ in bijlage 11.
Dat er achterstand is in sommige thema’s heeft onder andere te maken met personele bezetting. Een onderbezetting bij de thema-regisseurs maar ook het aantrekken van personeel om diverse onderzoeken, voortvloeiend uit de Kwaliteitsagenda, uit te voeren. Hierdoor zijn sommige maatregelen wat vertraagd. Dit wordt ingehaald in het komende jaar of komende jaren. Een verantwoording van de ingezette middelen voor de beloften en maatregelen voor 2019 is te vinden in bijlage 11.
Een andere reden van de huidige voortgang op de thema’s is het nog verder ontwikkelen en inkleden van de rol van thema-regisseur. Op elke locatie wordt hard aan de thema’s gewerkt maar de samenwerking tussen de locaties kan verder versterkt worden mede door de inzet van de thema-regisseur. We willen meer de good practices met elkaar delen. Daar komt bij dat het projectmatig werken ook nog verder een meer structurele werkwijze van het Alfa-college aan het worden is. Deze wijze van werken zien we als een effectieve manier van werken aan de Kwaliteitsagenda.
Ondanks een vertraging her en der geldt voor de meeste thema’s dat we op koers liggen en dat de beloften voor 2020 gerealiseerd zullen worden. De Kwaliteitsagenda krijgt steeds meer aandacht binnen het Alfa-college daar we steeds meer helder krijgen hoe we dit goed kunnen aanpakken. Dit doen we door het aanjagen van de thema’s en bijbehorende beloften en maatregelen door de thema-regisseurs. Studenten, bedrijven en medewerkers van het Alfa-college spelen een belangrijke rol in de uitvoering. Dit lichten we toe in bijlage 11.

Waarderen

Zoals uit bovenstaande blijkt zijn we tevreden op de punten waar we beloftes reeds behaald hebben en beloftes die al voor een groot deel zijn afgerond. We zijn nog niet tevreden over de thema’s waar we achterstand hebben opgelopen, ongeacht de oorzaken die al dan niet te verklaren zijn. Per speerpunt hebben we per belofte in bijlage 11 aangegeven wat we gaan doen om weer op koers te raken. Het zal duidelijk zijn dat het komende jaar nog hard gewerkt wordt om alle beloftes voor 2020 te realiseren maar we hebben het volste vertrouwen dat het gewenste resultaat binnen ons bereik ligt.
Waar we ook zeer tevreden over zijn is de samenwerking met studenten, docenten en het bedrijfsleven. Op veel thema’s wordt er met deze groepen samengewerkt en zien we enthousiasme over de inhoud, maar ook enthousiasme over de reeds behaalde resultaten. Docenten werken bijvoorbeeld intensief samen in projecten waar studenten een plek hebben om te leren in de reële beroepspraktijk, bijvoorbeeld in projecten rondom het thema Energie en duurzaamheid of vormen van hybride onderwijs zoals leerafdelingen.

Leren

Wat we tot nu toe leren is dat we goed op koers liggen met de meeste thema’s en bijbehorende beloftes maar dat er ook nog genoeg stappen te zetten zijn. We hebben scherp per belofte wat we gaan doen zoals beschreven in bijlage 11. Waar we nog te leren hebben is de inzet en invulling van de thema-regisseur. Deze rol is nieuw in het Alfa-college en vraagt om een actieve houding over de grenzen van de eigen locatie heen. Tijdens overleggen met alle thema-regisseurs is dit het komende jaar onderwerp van gesprek. Uiteindelijk moet een veranderde werkwijze leiden tot het behalen van de beloftes voor 2020 voor alle locaties (voor zover van toepassing). Ook op onderwijsniveau willen we leren om over onze eigen grenzen heen te kijken.
Er gebeuren nu al veel innovatieve dingen in het Alfa-college en er wordt hard gewerkt aan de thema’s en beloften van de Kwaliteitsagenda welke goed aansluiten bij onze strategische koers. We willen als organisatie leren om het projectmatig werken ons meer eigen te maken. Zo komt de energie die we er samen in stoppen meer doelmatig uit.

3.7 VAVO, Educatie en Inburgering

3.7.1 VAVO

 

In het schooljaar 2019-2020 hadden we 651 leerlingen. Op de afdelingen vmbo, havo en vwo (de vavo) zijn dit 485 leerlingen. Dit is te vergelijken met het schooljaar 2018-2019. De overige 166 leerlingen zijn verdeeld over het Voorbereidend jaar voor hoog opgeleide vluchtelingen, de Pabo-klas en de Schakelklas naar doorstroom in het mbo.

We werken in dit schooljaar voor het derde jaar met de methodiek van Stichting LeerKRACHT. In dit schooljaar doen alle docenten mee aan de LeerKRACHTteams. Er zijn nu vier docententeams die onder begeleiding van de schoolcoaches elke dag hun onderwijs iets beter proberen te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de instrumenten die LeerKRACHT biedt: de bordsessie, het gemeenschappelijke lesontwerp, de stem van de leerling en lesbezoek.

Op het vmbo zitten veel leerlingen met soms heftige persoonlijke problemen. De resultaten van de examens in 2018 waren niet goed. 50% van de leerlingen is geslaagd. Het team heeft een verbeterplan opgesteld en voor 2019 als streefwaarde gesteld dat het slagingspercentage minimaal 70% moest zijn. In 2019 was het slagingspercentage 81 %.

In het Voorbereidend jaar voor hoogopgeleide vluchtelingen zitten zeventien cursisten. Dit is een behoorlijke terugloop vergeleken met het schooljaar 2018-2019 toen we 41 cursisten hadden. Het  is een landelijke trend dat aantallen cursisten in schakelklassen hbo/wo teruglopen.

Er is een intensieve samenwerking met de Hanzehogeschool en het UAF. De Hanzehogeschool verzorgt voor onze cursisten zeven weken lang de Grotius minor Light, een programma dat cursisten voorbereidt op studeren in het hbo. Het UAF ondersteunt cursisten financieel en heeft hbo-studenten als maatje gekoppeld aan onze cursisten.

De schakelklas telt 58 leerlingen. Het gaat hierbij om leerlingen die zijn uitbesteed door scholen voor ISK en om inburgeraars die vaak afkomstig zijn van onze eigen afdeling Inburgering. De leerlingen combineren de inburgering (Nederlands en Maatschappijoriëntatie) met vavo-vakken op het eindexamenniveau van vmbo-tl. Veel aandacht wordt besteed aan de doorstroom naar het mbo. Leerlingen bezoeken open dagen en doen mee aan meeloopdagen. Ook doen onze leerlingen mee aan een bedrijvencarroussel. Er is een warme overdracht naar de beroepsopleidingen.

Zowel vbj-studenten als schakelklasleerlingen worden door ons gemonitord in hun vervolgonderwijs. Zij lijken het goed te doen in hun beroepsopleidingen. In 2019-2020 wordt een onderzoek gedaan naar succesfactoren van onze schakelklasleerlingen in het beroepsonderwijs.

Met het Willem Lodewijk gymnasium hebben we een maatjesproject opgezet. WLG-leerlingen en schakelklasleerlingen ondernemen samen activiteiten: een kerstbrunch, het Sinterklaasfeest, een museumbezoek etc. De bedoeling is dat er wederzijds contacten ontstaan tussen Nederlandse leerlingen en leerlingen van allochtone afkomst. Contact met Nederlandse leerlingen is bovendien goed voor de taalverwerving.

Sinds het schooljaar 2018-2019 verzorgt het vavo het keuzedeel ‘doorstroom pabo’ voor 91 studenten van het mbo. De studenten zijn afkomstig van het Alfa-college (Onderwijsassistenten en Sport & Bewegen), het Noorderpoort (Groningen, Winschoten, Stadskanaal, Appingedam), het Menso Altingcollege, het aoc-Terra en het Drenthe College. Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door docenten van het vavo en het mbo. Ook de Hanzehogeschool (afdeling pabo) is bij het programma betrokken.   

3.7.2 Educatie en Inburgering

Formele educatie

Het jaar 2019 stond in het teken van de verdere uitbreiding van formele educatie. Bijna al onze trajecten leiden nu op voor een diploma. Dit tot grote tevredenheid van de gemeenten waarmee we samenwerken. In Groningen en Hoogeveen hebben we in 2019 150 diploma’s voor de Nederlandse taal kunnen uitreiken aan 36 verschillende nationaliteiten. Zeer positief en stimulerend voor de cursist. In 2019 hebben we een diploma-erkenning gekregen voor digitale vaardigheden. Dit was een belangrijke stap omdat er steeds meer vraag komt naar trajecten voor digitale vaardigheden.

Verder hebben we diverse taalambassadeurs opgeleid en ingezet met als resultaat dat we steeds meer cursisten met een Nederlandse achtergrond vinden. In de gemeente Groningen hebben we een belangrijkste stap gezet in het invoeren van de screeningsaanpak. Hierin is samengewerkt met de WIJ-teams in Groningen en de ‘Stichting Lezen & Schrijven’.

Door onze formele trajecten hebben we een strategische stap richting doorlopende leerlijnen gezet. Tevens sorteren we voor op de nieuwe inburgeringswet die mogelijk in 2021 gaat komen.

Taalhuizen

Het is ieder jaar weer spannend of de gemeente de financiering wil voortzetten van de taalhuizen. In 2019 is ons laatste nieuwe taalhuis in Lewenborg geopend door de wethouder. Hiermee komt ons aantal taalhuizen op negen. Dat is een fors aantal en een belangrijke toeleider voor onze opleidingen. Met deze taalhuizen zijn we als Alfa-college zichtbaar in de wijken en zorgen we ervoor dat we zeer korte lijnen hebben binnen ons netwerk. Vanuit het taalhuis worden cursisten op de juiste route naar leren gezet.

Interculturele opvoedcoach

Vanaf augustus 2019 hebben we budget toegekend gekregen voor ons innovatieproject ‘Interculturele opvoedcoach, ervaringsdeskundige’. We hebben voor onze innovatieaanvraag destijds de volgende projectdoelstellingen gedefinieerd:  

 Speerpunten van deze nieuwe opleiding zijn:

 • We willen op een holistische wijze ons onderwijs vormgeven. We willen werken vanuit verbondenheid, we geven dit vorm door ons onderwijs modulair aan te bieden. We willen de generieke vakken integreren in deze modules. We denken dat in de toekomst modulair onderwijs een grote rol gaat spelen in het mbo en daarvoor zullen er crossovers moeten worden gemaakt met verschillende afdelingen. 
 • We willen in ons onderwijsconcept onderzoeken hoe we NT2-onderwijs, interculturele communicatie en vaktaal op duurzame wijze kunnen inbedden in het curriculum. Met deze ervaring kunnen we binnen het mbo meer geïntegreerde opleidingen opzetten. We hebben navraag gedaan van welke projecten en opleidingen we kunnen leren en er zijn een aantal interessante projecten en werkwijzen. Maar het door ons beoogde onderwijsconcept wordt nog nergens binnen het Alfa-college uitgevoerd.   
 • Daarnaast willen we onderzoeken hoe we het onderwijs zo betekenisvol mogelijk kunnen ontwerpen. We bieden ontwikkelingsgericht onderwijs aan en creëren een leef- en leerklimaat waarin we de zelfsturing van studenten stimuleren. Om de groepsbinding te bevorderen en te zorgen dat studenten ook veel van elkaar leren, willen we naast de modules werken met leergroepen.  

De opleiding gaat in februari 2020 met 32 studenten van start. In juli 2020 willen wij onze visie en het ontwikkelde onderwijsconcept delen binnen het Alfa-college. Wij hopen dat deze vernieuwende manier van onderwijs, andere opleidingen binnen het mbo kan inspireren.  

Digitaal beter

De hoofddoelstelling van dit innovatieproject is om een jaarlijks terugkerend onderwijsprogramma uit te voeren, gericht op het thema laaggeletterdheid. Dit onderwijsprogramma dient te passen binnen het curriculum van de opleidingen Mediavormgeving en Marketing & Communicatie. In dit innovatieproject zijn betekenisvol leren en het werken in duurzame, regionale netwerken belangrijke uitgangspunten. De tot stand gebrachte eindproducten van de studenten worden gepresenteerd en krijgen media-aandacht tijdens de jaarlijkse terugkerende ‘Week van de alfabetisering’.
Betekenisvol leren houdt in dat studenten werken aan echte opdrachten voor echte opdrachtgevers binnen een multidisciplinaire setting. Normaal gesproken, dat wil zeggen in het reguliere onderwijsproces, hebben studenten veelal te maken met fictieve opdrachten.  De opdrachten die we vanuit dit project aanbieden zijn gerelateerd aan het thema ‘laaggeletterdheid’ (input vanuit de afdeling Educatie) en zijn afkomstig van bedrijven en instellingen die in de uitvoering van hun werkprocessen te maken hebben met medewerkers en/of cliënten/klanten die laaggeletterd zijn. De multidisciplinaire setting vindt zijn beslag door studenten uit verschillende maar aanverwante disciplines met elkaar op een natuurlijke manier te laten samenwerken. De projectteams bestaan voor een deel uit studenten van Mediavormgeving en voor een deel uit studenten Marketing & Communicatie. Deze teams hebben op gezette momenten overleg met Taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid), aangeleverd door de afdeling Educatie. 
Het opbouwen van duurzame, regionale netwerken is een voorwaarde voor het slagen van het project. Onze doelstelling is erop gericht een netwerk te bouwen met diverse bedrijven en instellingen in de regio met wie we een duurzame relatie aan te gaan als het gaat om het verstrekken van opdrachten op het gebied van laaggeletterdheid. Dit kunnen ieder jaar weer andere opdrachten en bedrijven zijn. Hierin speelt de afdeling Educatie een belangrijke rol, omdat zij zich vanuit haar visie en missie inzet voor de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid in de regio Groningen. De contacten die de afdeling Educatie heeft met partners zoals de gemeente Groningen, Stichting Lezen & Schrijven, klanten, organisaties en bedrijven zijn van meerwaarde om de samenwerking en de banden met deze organisaties te versterken en aan te sluiten op de vraag van de doelgroep laaggeletterden. Doordat de drie afdelingen aanvankelijk uit de eigen relatiebeheerbestanden putten bij het benaderen van bedrijven, wordt er gaandeweg een gezamenlijk bestand opgebouwd dat leidt tot een groter netwerk ten gunste van alle drie afdelingen.

Inburgering

Voor 2019  was het voor Inburgering belangrijk om te zorgen dat we break-even zouden blijven draaien. We hebben flink moeten ingrijpen in de organisatie om dit te realiseren, vooral omdat we geen concessie wilden doen aan de kwaliteit. Gelukkig is dit gelukt. We hebben vier sterren van het keurmerk gekregen en cursisten zijn erg tevreden. De grootste uitdaging is nu om te zorgen dat we een breed aanbod houden van de diverse niveaus van Inburgering. Met het verder dalen van de aantallen wordt het steeds moeilijker om homogene groepen te behouden.

We hebben in 2019 in Groningen een heel succesvolle pilot afgesloten met Werkpro voor de doelgroep analfabeten die opgaan voor de ontheffing van de inburgeringsplicht. Het traject werkt toe naar zelfredzaamheid en is afgestemd op het taalniveau en op de talenten van de cursisten en hoofdzakelijk gericht op duurzame participatie. Hierbij wordt gewerkt aan basiscompetenties, zoals zelfredzaamheid, werknemerschap en sleutelvaardigheden zoals taal en rekenen. Dit was een succesvolle samenwerking waarin de cursisten een weekprogramma hebben gevolgd met lessen in combinatie met leren op de werkvloer. In Hoogeveen hebben we eenzelfde project gedaan voor met name Eritrese jongeren in samenwerking met Stark. Dit traject is verlengd voor 2020.

Naast deze trajecten hebben we in Groningen het traject 1+1=3 gedaan. Dit is een pilot voor de nieuwe inburgeringswet gericht op de Z-route, de route voor inburgering waarin we taal en werkervaring combineren met als doel zelfredzaamheid. Vooral analfabeten zitten in een dergelijk traject. Het traject hebben we samen met Iederz en de gemeente Groningen gedaan. Het traject was niet succesvol, omdat de werkomgeving bij Iederz niet aansloot bij de wensen en behoeften van deze doelgroep. Dit hadden we van te voren beter moeten inschatten. Het project is wel afgemaakt door de cursisten.

3.8 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering

3.8.1. Kwaliteitsborging

 

De onderwijsteams evalueren hun eigen werk systematisch met behulp van het instrumentarium dat voor de kwaliteitsborging is ontwikkeld. De formats voor de zelfevaluatie en de teamontwikkelplannen sluiten aan bij het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs en de koersuitspraken van het Alfa-college. Ook bieden ze ruimte voor eigen ambities van de onderwijsteams. Het teamontwikkelplan is dynamisch van aard. Dat betekent dat de voortgang periodiek wordt besproken in het teamoverleg. Op basis van de voortgang kan het aangepast worden, zodat het een levend document blijft.

In het najaar van 2018 is een aantal onderwijsteams gaan werken met de methode van de stichting LeerKRACHT. Deze methode helpt onderwijsteams om systematisch te werken aan continu verbeteren op basis van kort cyclische verbeterslagen. Deze aanpak vraagt om andere instrumenten dan het traditionele instrumentarium, zoals dat tot nu toe gebruikt wordt in het Alfa-college. In het najaar van 2019 is vanuit de dienst Onderwijs en kwaliteitszorg samen met de projectleider die de methode LeerKRACHT in het Alfa-college implementeert een ontwikkeltraject geïnitieerd, dat in het voorjaar van 2020 tot een aangepast instrumentarium voor kwaliteitsborging moet leiden. Dit instrumentarium moet dan inzetbaar zijn voor zowel teams die met de methode LeerKRACHT werken als teams die dat niet doen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 werken ongeveer 50 van de 80 onderwijsteams met de methode LeerKRACHT, die vanaf dat moment in het Alfa-college verder geïmplementeerd wordt onder de naam Krachtwerk.

3.8.2 Onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs

 

In juni 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) het Alfa-college bezocht in het kader van het herstelonderzoek als vervolg op het vierjarig onderzoek van 2018. Dit onderzoek richtte zich op de volgende opleidingen: Allround timmerman niveau 3 in Hardenberg, Assistent dienstverlening en zorg in Hoogeveen en Administratief medewerker niveau 2 in Groningen.

Bij de opleiding Assistent dienstverlening en zorg in Hoogeveen was het onderzoek gericht op het aspect kwaliteitsborging. De inspectie heeft geconstateerd dat dit aspect als voldoende beoordeeld kon worden, waardoor de beoordeling op het gebied Kwaliteitszorg en ambitie nu als voldoende beoordeeld is en een vervolgtoezicht is komen te vervallen.

Bij de opleiding Administratief medewerker niveau 2 in Groningen heeft de inspectie het aspect Kwaliteitsborging examinering en diplomering opnieuw onderzocht. Ook hier is nu een voldoende beoordeling gegeven, waardoor het gebied Examinering en diplomering nu voldoende scoort en een vervolgtoezicht vervalt.

Bij de opleiding Allround timmerman niveau 3 in Hardenberg heeft herstelonderzoek plaatsgevonden op het aspect Kwaliteitsborging. Hier heeft de inspectie geconstateerd dat er nog onvoldoende ontwikkelingen waren om verbetering te constateren en tot een voldoende beoordeling te komen. De opleiding heeft de opdracht gekregen om de noodzakelijke verbetering binnen een jaar te realiseren. In het najaar van 2020 komt de inspectie terug voor een herstelonderzoek.

3.8.3 Interne audits

 

In het kader van de borging van de kwaliteit van de interne audits werkt het Alfa-college samen met vijf andere roc’s in het samenwerkingsverband ‘De Kloostergroep’. In dit verband wisselen de instellingen ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van audits met elkaar uit en wordt  jaarlijks een scholingsdag voor de auditoren van de vijf instellingen verzorgd.
Daarnaast wordt vanuit dit samenwerkingsverband bij alle interne audits van de instellingen een auditor van een van de andere instellingen ingezet.

In het schooljaar 2018-2019 zijn 20 audits bij diverse opleidingen op de verschillende locaties uitgevoerd. Bij deze audits zijn meestal meerdere gebieden van het inspectiekader onderzocht. Een enkele keer is alleen naar het gebied Kwaliteitsborging gekeken, dit in het kader van het vervolgtoezicht van de Inspectie.

Uit de rapportages van de interne audits volgen enkele algemene conclusies:

 • In alle audits wordt opgemerkt dat men tevreden deelnemers en betrokken docenten heeft gesproken.
 • Ook dit keer hebben alle onderzochte opleidingen op het gebied Onderwijsproces een voldoende beoordeling gekregen. Voor een drietal opleidingen geldt dat op enkele onderliggende standaarden zelfs een beoordeling goed is gegeven.
 • Op het gebied van Kwaliteitszorg en ambitie wordt ongeveer de helft van de onderzochte opleidingen nog met een onvoldoende beoordeeld, evenals vorig jaar is ook nu op standaard KA1 Kwaliteitszorg de meeste ruimte voor verbetering. Deze constatering heeft eraan bijgedragen dat steeds meer teams door middel van Kr8werk werken aan continu verbeteren. Deze ontwikkeling heeft ook een risico. Door het werken met Kr8werk is de focus van veel teams vooral gericht op het kort cyclisch verbeteren. Zoals in paragraaf 3.8.1 al is aangegeven wordt er gewerkt aan een nieuw instrumentarium, zodat de borging van de kwaliteit met een scope van de langere termijn weer merkbaar en navolgbaar wordt.

3.8.4 Examinering

 

Het veranderprogramma TOP (Totaal Optimalisatie Proces) Examinering is eind 2019 geëvalueerd in relatie tot het te behalen doel en de aspecten waarbij we rekening houden om dat doel te behalen. In 2020 willen we het veranderprogramma TOP Examinering afronden en overdragen aan de lijnorganisatie. Onderstaand volgt een korte weergave van de uitkomsten van die evaluatie.

Het doel van het veranderprogramma TOP is het zorgen voor borging van examendossiers die 100% op orde zijn op basis van een vastgestelde inhoud.

Bij het werken aan deze doelstelling houden we ermee rekening dat:

 1. de veranderingen moeten leiden tot een lichter en beter administratief proces (o.a. door middel van digitalisering);
 2. we kennis omtrent het werken met het examineringsproces verbreden;
 3. we de examenbeleidscyclus optimaliseren en borgen.

Ad 1: Een lichter en beter administratief proces Examinering
Na een aantal jaren gewerkt te hebben aan verbeteringen hebben we vastgesteld dat in het gehele Alfa-college een voldoende borging is van examendossiers als onderbouwing van uit te geven diploma’s. In 2019 hebben we naast het realiseren van die borging gewerkt aan verbeteringen in het proces. Deze verbeteringen betreffen het verminderen van processtappen, verbeterde documenten, versnelling van de doorlooptijd van aanlevering van documenten en digitalisering van het proces. Alle dossierstukken zijn inmiddels gedigitaliseerd en middels experimenten werken we nu aan digitalisering van het aanleverproces van dossierstukken. Deze experimenten worden voortgezet in het jaar 2020.

Ad 2: Verbreding kennis van het examineringsproces
In 2019 is content opgeleverd voor een brede interne scholing betreffende het proces Examinering. Deze scholing betreft drie onderdelen:

 • Assessoren training in theorie en praktijk
 • Basis- en gevorderdentraining voor het werken met het proces Examinering
 • Training van examencommissies

In het gehele Alfa-college worden deze trainingen op maat gesneden naar de wensen en behoeftes van onderwijsteams en examencommissies. De trainingen worden uitgevoerd door ons intern scholingsbureau LONT (Leren, loopbaan, ontwikkeling). Inmiddels zijn circa 200 medewerkers geschoold. In 2020 gaan we door met deze scholing.

Ad 3: Optimalisering en borging examenbeleidscyclus
Met de gerealiseerde verbeteringen betreffende examendossiers is geconstateerd dat de huidige examenorganisatie nog verder verbeterd moet worden, zodat de kwaliteit van de examendossiers en de kwaliteit van het examenproces eenvoudiger geborgd kunnen worden. Daarvoor is in het najaar van 2019 een nieuw veranderprogramma ingericht met als werknaam 'Programma herijking visie en organisatie Examinering'. In dit programma wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuwe examenorganisatie. In deze realisatie zal ook specifiek aandacht worden gegeven aan de optimalisering en vervolgens borging van de examenbeleidscyclus.

Commissie van beroep voor de examens

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke Commissie van beroep voor de examens ingesteld. Deze beroepsweg staat open voor studenten die in eerste aanleg bezwaar hebben aangetekend tegen een oordeel van een examencommissie van de opleiding met betrekking tot een examen- of stagebeoordeling. Deze beroepsweg is beschikbaar voor zowel studenten in het beroepsonderwijs als in het VAVO.

Daarnaast heeft deze commissie per 1 augustus 2018 op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs een extra wettelijk taak toegewezen gekregen, waarbij zij als hoogste instantie oordelen over een bezwaar van een student beroepsonderwijs tegen een door de opleiding afgegeven negatief bindend studieadvies.

In 2019 heeft de commissie twee beroepszaken behandeld. Eén beroep handelde over de beoordeling van een stage van een student beroepsonderwijs. De commissie heeft het beroep afgewezen, omdat de student er niet in is geslaagd aan te tonen dat de onvoldoende beoordeling van de stage op onjuiste gronden was gebeurd.

Het andere beroep was ingesteld door een VAVO-student die ageerde tegen de beoordeling van een examen. Dit beroep is afgewezen, omdat twee onafhankelijke beoordelingen van het examen hetzelfde resultaat hebben opgeleverd en de student daarom niet in staat was aan te tonen dat de beoordeling subjectief zou zijn geweest.

Tenslotte heeft de commissie geoordeeld in een bezwaar met betrekking tot een afgegeven bindend studieadvies. In tegenstelling tot wat de student stelde, had de opleiding volgens de juiste procedure gehandeld om te komen tot dit advies. Dit beroep is derhalve ongegrond verklaard.

3.9 Afwijking onderwijstijd

Studenten in de BOL dienen gemiddeld minimaal per studiejaar 1.000 klokuren te krijgen (bestaande uit begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en vrij in te vullen uren) en studenten in de BBL minimaal 850 klokuren. De wetgever biedt de mogelijkheid van deze urennorm af te wijken.

Daarvoor moet worden voldaan aan een aantal wettelijke eisen:

 • het kwalificatiedossier is de basis voor de onderwijsprogrammering
 • de onderwijsactiviteiten zijn vastgelegd voor de gehele opleiding
 • de onderwijsprogrammering is vastgelegd in de OER
 • de onderwijstijd is uitsluitend gevuld met begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming
 • in de OER is de wijze van examinering beschreven

Het Alfa-college heeft daaraan nog een eis toegevoegd: de resultaten op de JOB- en BPV-monitor en het diploma- en jaarresultaat moeten positief én stabiel zijn over de afgelopen twee jaar.

Een directeur van een opleiding die van mening is dat een opleiding in minder uren gegeven kan worden, dient een aanvraag daartoe in bij het College van Bestuur. Het college toetst of die opleiding voldoet aan de bovengenoemde eisen en stelt, bij een positief oordeel, de afwijking van de onderwijstijd voor de desbetreffende opleiding vast als voorgenomen besluit dat ter instemming wordt voorgelegd aan de Studentenraad. Na instemming van de Studentenraad kan in de desbetreffende opleiding worden afgeweken van de onderwijstijd.

Voor vier opleidingen is door directeuren een verzoek ingediend om af te wijken van de wettelijke bepalingen m.b.t. de urennorm met ingang van het schooljaar 2018/2019:

 • Coördinator sportinstructie training en coaching (crebocode 25414), Johan Cruijff College, locatie Kardingerweg Groningen
 • Logistiek medewerker (crebo 25371), locatie Parkweg Hardenberg
 • Logistiek teamleider (crebo 25372), locatie Parkweg Hardenberg
 • MBO-Verpleegkundige (crebo 25480), locatie Kluiverboom Groningen

De Studentenraad heeft aan deze afwijkingsverzoeken zijn instemming gegeven en deze opleidingen zijn per 1 augustus 2019 gestart met een afwijkend urenaantal.

3.10 Burgerschap

Regio Groningen

Burgerschapscarrousel

De burgerschapscarrousel heeft zich ook in 2019  verder en breder ontwikkeld. Een  intensieve samenwerking met de Fit for life-coördinatoren heeft geresulteerd in een aparte FFL-module binnen de burgerschapsapplicatie. Inmiddels maakt Hoogeveen gebruik van de applicatie en is Hardenberg voornemens in het schooljaar 2020-2021 in te stappen. In september zijn de eerste gesprekken gevoerd rondom de invoering van de burgerschapscarrousel op de Admiraal de Ruyterlaan. Hiervoor is een model op maat ontwikkeld dat vanaf maart 2020 wordt uitgerold.

Samenwerking met partners

We zijn trots op de samenwerking met het Groninger Forum. Dit zal in 2020 resulteren in bezoeken van alle tweedejaars studenten aan het Forum. Een andere nieuwe partner is het Scheepvaartmuseum. Een zeer geslaagd experiment waren de workshops ‘Proatjesmoakers’ waarin ouderen in gesprek gingen met onze studenten over heden en verleden. Deze workshop is ontstaan vanuit het Lectoraat en in samenwerking met de RUG en zorgcentrum De Pelster. Andere nieuwe workshops zijn onder andere van Amnesty International, Discriminatie Meldpunt Groningen (#metoo), werkgroep Jong in Europa, Monuta, Voetbalschool Het Verschil en Buro@RVV (smartphone in het verkeer). Reacties van studenten tijdens onze panelgesprekken op deze workshops zijn bepalend voor de continuïteit. Het aantrekken van nieuwe workshops en gastdocenten is een belangrijk onderdeel van ons werk. We willen een vernieuwend aanbod hebben en maatschappelijke ontwikkelingen volgen.

Externe contacten

Samen met een groep studenten hebben we deelgenomen aan het Prinsjesburgerfestival in Den Haag. Hiervoor was een film gemaakt over de carrousel, waarmee we tweede werden in deze landelijke wedstrijd. Aansluitend hebben alle studenten een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht.

We zijn benaderd door DUO voor het maken van een film rondom onze burgerschapsactiviteiten op de locatie Boumaboulevard. Deze film wordt gebruikt in een Webinar. Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs en het vso hebben we een mini-carrousel georganiseerd. Dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit. Net als in eerdere jaren hebben we bezoeken van andere roc’s gehad. Helicon Brabant en ROC van Twente hebben een dag meegelopen. De NHL Stenden had ons uitgenodigd om een middag over Burgerschap voor NHL-docenten te verzorgen. Een aantal docenten van de NHL Stenden gebruikt onze burgerschapscarrousel ook voor eigen onderzoek naar burgerschap.

Regio Hardenberg

Economische dimensie 

Ook dit jaar is er weer samengewerkt met de gemeenten Hardenberg en Coevorden. Samen met beide gemeenten hebben we in februari het programma voor deze burgerschapsdag ingevuld. De dag was gevuld met allerlei workshops, die werden gegeven door verschillende bedrijven en instanties die iets met geld te maken hebben. Hierbij valt te denken aan: notarissen, schuldhulpverlening, ervaringsdeskundigen, woningstichtingen, TeamAlert, enz. Studenten hebben een voorstelling van theatergezelschap Playback bezocht. Deze voorstelling ging over hoe verschillende jongeren verschillend omgaan met geld.

Politieke dimensie 

Zo'n zeshonderd studenten bezochten in maart het gemeentehuis in Hardenberg. In de raadzaal gingen ze met elkaar in debat. Er werd stevig gedebatteerd over door henzelf bedachte voorstellen. De aanwezige raadsleden hielpen de studenten waar nodig en stelden kritische vragen.
Door middel van deze jaarlijks terugkerende politieke week probeert het Alfa-college samen met de raad de studenten te laten zien dat politiek niet iets hoeft te zijn dat ver van ze af staat. Dat het niet alleen iets is voor 'nerds' en 'grijze muizen', maar dat politiek bedrijven best heel leuk en leerzaam kan zijn.

Aan dit jaarlijks terugkerend project nemen alle eerstejaars klassen van het Alfa-college deel. Per dag komen er gemiddeld acht groepen verdeeld over twee sessies. Dit betekent dat er ook per dag acht voorstellen worden behandeld.
Uit deze voorstellen kiezen de studenten elke dag twee winnaars. In totaal blijven zes voorstellen over. De griffie en de aanwezige raadsleden bepalen uiteindelijk welk voorstel het beste is en of dit voorstel ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Sociaal-maatschappelijke dimensie 

Deze burgerschapsdag in april staat in het teken van diversiteit. Voor leerjaar 1 staat er onder andere een voorstelling van theatergezelschap Playback gepland. De voorstelling ‘Count me in’ gaat over alle verschillen die er kunnen zijn tussen jongeren. Voor leerjaar 2 is er een samenwerking met Sociaal werk De Stuw en InBeeld. Verschillende scholen in de gemeente Hardenberg schenken in deze week aandacht aan het onderwerp diversiteit. De film ‘Anders’ is door De Stuw en InBeeld naar Hardenberg gehaald en draait in deze week voor de scholen in de bioscoop in Hardenberg.

Levensbeschouwing (LEVO) 

De tweedejaarsstudenten hebben in november aandacht besteed aan levensbeschouwelijke vorming. In april brachten zij een bezoek aan kamp Westerbork. De studenten hebben hier een rondleiding van een gids gehad en het bijbehorende museum bezocht. In de opdracht die de studenten na afloop van de dag hebben gemaakt, hebben zij teruggeblikt op de dag en hebben zij zich verder verdiept in de Tweede Wereldoorlog.

Vitaal 

De dimensie Vitaal kreeg in Hardenberg op gevarieerde wijze vorm en inhoud. Er zijn workshops en quizzen gehouden over gezonde voeding, studenten hebben een eetdagboek bijgehouden en in kaart gebracht hoeveel uren ze besteden aan werken, bewegen, roken en drinken. Verder kwamen in verschillende activiteiten de voordelen van een gezonde leefstijl aan de orde. Veel beroepen op mbo-niveau kennen een behoorlijk fysieke belasting. Met het feit dat mensen steeds langer moeten doorwerken, is het kunnen volhouden en aankunnen van werk steeds belangrijker voor werknemers.

Zowel eerste- als tweedejaarsstudenten hebben in het kader van burgerschap meegedaan aan twee sportdagen. In groepsverband konden studenten meedoen aan verschillende balsporten en een achtkamp.

Regio Hoogeveen

Nieuwe lesmethode

In het voorjaar van 2019 zijn de docenten burgerschap in Hoogeveen tot de conclusie gekomen dat het boek dat zij een aantal jaren terug ontwikkeld hebben, om verschillende redenen toe was aan een update. De wens om te vernieuwen bleek alleen al vanwege de benodigde tijdsinvestering niet haalbaar. Vandaar dat op zoek is gegaan naar een methode die past bij onze visie, onze manier van werken, voldoende ruimte overlaat voor aanpassing aan de verschillende opleidingen en groepen en die actueel gehouden wordt. Die hebben we gevonden in de methode ‘De maatschappij dat ben jij’, een methode met veel aanvullend (keuze-)materiaal.

Het schooljaar 2019-2020 zijn we in het eerste leerjaar hiermee begonnen en tot nu toe bevalt dit prima. Er is ook goed contact met de uitgever die geregeld feedback bij ons komt halen ter aanvulling en verbetering van de methode.

Burgerschapsprogramma

Om burgerschap meer geïmplementeerd te krijgen in de opleidingen, hebben een aantal docenten burgerschapstijd gevraagd en gekregen van het management om hiermee aan de slag te gaan. We verwachten in de loop van het schooljaar de eerste resultaten en good-practices te kunnen benoemen en hopen dit naar de andere opleidingen te kunnen uitbreiden.

Activiteiten

Naast het reguliere programma burgerschap en de gastlessen hebben in Hoogeveen o.a. de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen is geëxperimenteerd met een stembureau op school. Hier werd helaas te weinig gebruik van gemaakt om er een vervolg aan te kunnen geven. Dit kwam mede doordat veel studenten en medewerkers niet in Hoogeveen zelf wonen.
 • In december heeft in samenwerking met de Rabobank en BNN een collegetour plaatsgevonden op de Voltastraat. De kantine zat vol en de studenten konden veel vragen. Dit was erg leuk en de studenten waren heel enthousiast. Zo mogelijk voor herhaling vatbaar dus.
 • Omdat er dit jaar geen activiteitenweek was op de locaties in Hoogeveen zijn er zowel in het voorjaar als in het najaar themadagen geweest. Organisatorisch een hele klus om twee keer een programma te maken voor ongeveer 1300 studenten. De applicatie waarmee de studenten zich kunnen inschrijven voor workshops werkt steeds beter. Deze willen we ook graag gebruiken voor de registratie van andere activiteiten en resultaten.

3.11 Christelijke identiteit

Jaarthema

Voor het schooljaar 2018-2019 is #Veerkracht geformuleerd als jaarthema. Studenten en medewerkers worden uitgedaagd om na te denken over veerkracht en tegenslag. Om met het jaarthema aan de slag te gaan, hebben alle medewerkers een mooi vormgegeven boekje gekregen met teksten, kunstwerken, activiteiten en filmtips. De vormgeving en prachtige illustraties werden ook dit jaar weer verzorgd door collega’s en studenten van het Open Atelier.

Vieringen en bijzonderheden op locaties

De diverse vieringen hebben in de loop van het jaar op alle locaties een eigen vorm en inhoud gekregen. Hieronder noemen we een paar voorbeelden.

 • Op de locatie Boumaboulevard was een gezamenlijk paasontbijt voor medewerkers met muziek, inspiratie en gesprek rond het thema ‘Een nieuw begin’. Ook op de locatie Admiraal de Ruyterlaan werd het paasfeest met een gezamenlijk ontbijt voor studenten en medewerkers gevierd.  
 • Voor het eerst is rond Pinksteren een inspiratieontbijt gehouden voor studenten in Hoogeveen. Studenten en medewerkers verzamelden zich op de gangen voor een fijn ontbijt. Speciaal voor deze gelegenheid zijn placemats gemaakt waarop studenten het Pinksterverhaal konden lezen. Twee verhalenvertellers gingen door de gangen en zorgden voor een inspirerend verhaal.
 • Op de locatie Boumaboulevard is het Suikerfeest gevierd. Onderdeel hiervan was een excursie naar de moskee in Groningen voor docenten en medewerkers. Deze excursie gaf de gelegenheid om ‘in ontmoeting’ te komen met culturele diversiteit. Op school werd het Suikerfeest gevierd met allerlei zoetigheden en informatieve aandacht. Ook op de locatie Admiraal de Ruyterlaan werd op deze wijze vorm en inhoud aan het feest gegeven. Aansluitend bij een van de speerpunten van de identiteitscommissie, namelijk de organisatie van de vieringen meer door teams te laten verzorgen, hebben een aantal collega’s van de afdeling Educatie daar het Suikerfeest verzorgd.
 • In oktober vierden we op meerdere locaties tijdens ‘Diversity Day’ dat iedereen anders is. Diverse maatschappelijke organisaties uit Groningen waren uitgenodigd op de locatie Boumaboulevard en waren aanwezig met stands. Studenten konden daar gedurende de dag met hen in gesprek komen. Ook werden er workshops en een film aangeboden. Speciaal voor alle medewerkers en docenten was er aan het eind van de dag een cabaretvoorstelling rondom dit thema, verzorgd door Soula Notos. Op de locatie Admiraal de Ruyterlaan werd deze dag voor het eerst door de gelegenheidswerkgroep Diversiteit georganiseerd. Naast de gebruikelijke markt met informatiestandjes in de centrale hal verzorgden zij voor een diverse mix van studenten van het schakeljaar en techniek vier workshoprondes, waarbij studenten elkaar o.a. tijdens het sporten, koken en het maken van vogelhuisjes beter hebben leren kennen. 
 • Voor de eerste keer hebben we in Hardenberg gedurende de week voor kerst een hoekje gecreëerd waar studenten een lampje aan konden doen voor mensen die zij missen. Dit voorzag duidelijk in een behoefte. De kerstviering in Hardenberg bestond verder uit een gezamenlijke start met een verhalenverteller, gevolgd door allerlei activiteiten binnen de eigen afdelingen, waarna een gezamenlijke afsluiting volgde.
 • In de aanloop naar kerst zijn er op de locatie Boumaboulevard in samenwerking met een groep studenten een aantal activiteiten uitgezet waaronder een ‘foute kersttruien dag’, de ‘kerstwensenboom’ en een ‘maak je eigen kerstfoto’. Daarnaast was er een lesbrief ontwikkeld rondom advent. Docenten konden deze lesbrief inzetten tijdens de mentorles. In de week van kerst vonden er diverse kerstvieringen in de klassen plaats met input vanuit het Schoolpastoraat. Een bijzondere vermelding is dat door de klassen van opleiding Interieur een bedrag van ruim 1.300 euro is opgehaald voor Sheltersuit. We sloten de periode af met een kerstviering voor het personeel op donderdagmiddag.
 • Op de Admiraal de Ruyterlaan genoten medewerkers en studenten van een heerlijke kerstlunch in de centrale hal en het schoolrestaurant, waarna de teams vrij waren om met de eigen klassen op eigen wijze aandacht aan het kerstfeest te besteden. Het goede doel kozen we dit jaar dicht bij huis; medewerkers en studenten zamelden volgens een boodschappenlijstje producten in voor de Groningse Voedselbank.
 • In Hoogeveen is de kerstversiering in de school dit jaar voor het eerst verzorgd door studenten van het projectbureau AlfaDOET! 

Rust, ruimte en reflectie

In 2019 hebben ruim tachtig medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om twee dagen op retraite te gaan in het stiltecentrum van de Benedictijnse broeders in de St.-Willibrordsabdij bij Doetinchem. Het blijft een waardevol aanbod om medewerkers de ruimte te geven om even uit de dagelijkse hectiek te stappen en even niets te moeten. Tevens is er een groep studenten van de opleiding Dienstverlening op excursie geweest naar het stiltecentrum. Zij hebben ook een rondleiding gehad in de abdij. Ook kunnen zowel studenten als medewerkers terecht bij de pastores op de diverse locaties en maken zij van deze mogelijkheid steeds meer gebruik. 

En verder ...

… valt op dat steeds meer studenten hun weg weten te vinden naar de schoolpastor op de Kluiverboom, Kardingerweg en het Kardingerplein door verwijzingen van klasgenoten.

… is op dezelfde locaties bij studenten veel vraag naar gesprekken met de pastor. Veel gesprekken gaan over rouwverwerking, maar ook over suïcide. De schoolpastor gaat laatstgenoemd thema nader verdiepen, ook in het kader van de Veilige school.

… is de identiteitshoek op de locatie Voltastraat verplaatst van de hal naast het schoolrestaurant en naar aanleiding daarvan opnieuw ingericht met onder andere een nieuw spandoek.

… is er in Hardenberg een projectplan gemaakt en ingediend voor de aanvraag van een Soulmate, een kleine, individuele bezinningsplek. Dit als aanvulling op de stilteruimte die in 2017 is gerealiseerd, maar waar naar verhouding weinig gebruik van gemaakt wordt door studenten.

… wordt er in Hardenberg ook nagedacht over hoe identiteitsactiviteiten vorm en inhoud kunnen krijgen vanuit onderwijsteams en studenten, bijvoorbeeld door ze onder te brengen bij projectenbureau AlfaDOET! of door ieder team een project te laten adopteren.

 

3.12 Maatschappelijk actief in de regio

Regio Groningen

Samen met Noorderpoort, sportcentrum Plaza Sportiva en FC Groningen heeft het Alfa-college de Ultimate Run door Europapark georganiseerd: de Ultimate Run is een leuk en uitdagend hindernisparcours van vijf km rondom het Europapark in de stad Groningen, georganiseerd door sportdocenten van het Alfa-college. De Ultimate Run is voor iedereen en deelname is gratis.

Healthy Ageing Week: van vier tot dertien oktober 2019 organiseerde de gemeente Groningen samen met bedrijven en scholen rondom het Europapark de Healthy Ageing Week. Mentale gezondheid was deze keer het thema. 

Ruim veertig kinderen onder de armoedegrens zijn gratis geknipt door studenten van het Alfa-college. Inwoners met een stadjerspas konden hiervan gebruik maken. De stadjerspas geeft inwoners met een laag inkomen korting op activiteiten en producten. Deze actie is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Alfa-college en de gemeente Groningen. 

De schoolkantines van het Alfa-college vallen in de prijzen door het opzetten van de gezonde kantine. De kantine van de Kluiverboom wordt gewaardeerd met een Gouden Schaal en de locaties Boumaboulevard, Admiraal de Ruyterlaan en Kardinge ontvingen een zilveren exemplaar. Daarnaast kregen ook de schoolkantines van het Alfa-college in Hoogeveen en Hardenberg een zilveren schaal in 2019 overhandigd. Een gouden schaal betekent onder andere dat het aanbod in de kantine en automaten voor minimaal tachtig procent voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Het Alfa-college organiseerde in samenwerking met Rijnland Instituut een verwendag voor veertig vrouwen uit de gemeente Midden-Groningen die onder de armoedegrens leven. Op de locatie Kluiverboom van het Alfa-college werden deze dames door studenten en medewerkers van Uiterlijke verzorging, Haarverzorging en de Horeca-opleidingen in de watten gelegd. Zo kregen de vrouwen een knipbeurt, een schoonheidsbehandeling en een lunch en deden ze mee aan een creatieve workshop. 

Het Alfa-college heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van studenten. Met het vignet Gezonde School voldoet het Alfa-college aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut.  De Gezonde School is een initiatief van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Regio Hardenberg

Internationale Vrouwenweek, thema Heldinnen: Studenten MZ hebben een expositie gemaakt rondom het thema Heldinnen. Studenten Pedagogisch werk hebben een heldinnenmiddag georganiseerd voor kinderen in de bibliotheek.

Voor de Special Olympics van de gemeente Hardenberg organiseerden studenten Maatschappelijke zorg (MZ) verschillende activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en studeerden ze samen met cliënten van de Baalderborg de opening van het evenement in. Ook maakten de studenten alle lunchpakketten en deelden deze uit aan alle sporters en aan de leden van de organisatie.

In de Week van de Toegankelijkheid was het thema bewustwording en ervaren wat het is om te moeten leven met een beperking. Studenten organiseerden een Blind Belevingsdiner en ontwierpen  een speciale route door het LOC+ gebouw met verschillende hulpmiddelen. Studenten van de opleiding Detailhandel deden onderzoek naar de toegankelijkheid van de winkels in het centrum van Hardenberg.

Studenten MZ en Inburgering hebben een paar keer samen een koffiemoment gehad, bedoeld voor de studenten van Inburgering om vaker Nederlands te spreken en contact te hebben met Nederlandse jongeren.

Alle opleidingen hebben activiteiten rondom Kerstmis georganiseerd en daarmee geld ingezameld voor een goed doel. Ook werd er voor studenten Inburgering een kerstviering georganiseerd.

Regio Hoogeveen

Studenten van de opleiding Welzijn hebben een basisschool geholpen die na een brand minder lokalen tot hun beschikking hadden. Zij hebben activiteiten georganiseerd voor deze kinderen, ter vervanging van enkele lessen.

Elk jaar neemt de opleiding Uniformberoepen deel aan de Hoogeveense Cascaderun. Tijdens deze sportieve run door Hoogeveen hebben de studenten een coördinerende taak op meerdere gebieden zoals toezicht, verlenen van hulp en assisteren bij waterposten.

Leerlingen van RSG Stad en Esch in Meppel, met belangstelling voor de opleidingen Transport en Logistiek en Motorvoertuigen, konden een aantal middagen voor praktijklessen terecht bij het Alfa-college in Hoogeveen, locatie de Stroom. Stad en Esch beschikte op dat moment niet over de juiste faciliteiten om het volledige onderwijsprogramma voor deze opleidingen uit te voeren.

Overige activiteiten

 • Studenten van de opleiding Uiterlijke verzorging hebben meegeholpen bij de verwenmiddagen bij NNCZ en Treant.
 • Studenten van de opleiding Uiterlijke verzorging verzorgen wekelijks de kapsels van de medewerkers van STARK
 • Studenten van de opleiding Dienstverlenende beroepen hebben meegeholpen bij Sinterklaas-activiteiten in de gemeente Hoogeveen. De activiteiten die deze studenten uitvoeren vinden plaats onder de naam ‘AlfaDOET!’ Ook hebben studenten van deze opleiding de Hoogeveense bibliotheek ondersteund bij allerlei activiteiten m.b.t. de kinderboekenweek.
 • Studenten Bouwkunde hebben actief meegewerkt aan La Dolce Drenthe Festival op 10 en 11 april.

3.13 Sociale veiligheid

Het doel voor 2019 was om zoveel mogelijk te blijven handelen volgens de kadernotitie die in 2018 rondom sociale en fysieke veiligheid was opgesteld. Daarnaast had de brede regiegroep Veilige School de wens uitgesproken om in 2019 de protocollen rond de Veilige School zo te wijzigen dat ze ook geschikt zijn voor het goed afhandelen van meldingen over onveiligheid van de medewerkers. Twee andere geformuleerde aandachtspunten betroffen de veiligheid op de buitenlocaties en het opstellen van een draaiboek voor de Diversiteitsdag.

De belangrijkste activiteit van het jaar is altijd het beschrijven en bespreken van de gemelde incidenten van het afgelopen schooljaar. Deze incidenten worden geordend via de categorieën van een digitaal registratiesysteem. Op grond van deze geregistreerde incidenten van het schooljaar 2018-2019  is in 2019 een uitvoerig verslag gemaakt: Veilige School, schooljaar 2018-2019. Dit verslag is ook gemaakt om onszelf te helpen om meer te gaan werken met de PDCSLA-cyclus. Waarbij de S staat voor share en de L voor learn. De geleerde lessen komen ruim aan bod in dit verslag over het schooljaar 2018-2019. Een en ander is besproken in de brede regiegroep Veilige School alsook met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. De belangrijkste punten daaruit zijn: een lichte stijging binnen de categorie ‘dreigen met fysiek en verbaal geweld’ (locatie Kluiverboom), een stijging  binnen de categorie ‘vechten-spontaan‘ (locatie Admiraal de Ruyterlaan), een daling op de Boumaboulevard van de incidenten binnen deze categorie en tenslotte een stijging binnen de categorie ‘gebruik van (hard)drugs’ bij de locatie in Hardenberg.

De speerpunten per locatie zijn in het verslag Veilige School, schooljaar 2018-2019 geëvalueerd en opnieuw geformuleerd. Zo wordt op de Kluiverboom doorgegaan met de trainingen ‘Pedagogische aanpak grensoverschrijdend gedrag van studenten’ en is op de locatie van de Boumaboulevard in het kader van verbeteren van de sfeer en de gezelligheid een nieuwe personeelskamer ingericht. Vanuit de Admiraal de Ruyterlaan is het initiatief gekomen om een protocol voor fysiek ingrijpen op te stellen in verband met de stijging binnen de categorie ‘vechten-spontaan’. Ook is besloten om groepen anderstalige studenten die meer incidenten veroorzaakten minder te concentreren op één locatie. In Hardenberg wordt samengewerkt met de politie en de gemeente om het drugsgebruik en de handel in drugs aan te pakken.

Er zijn in 2019 geen meldingen gedaan bij de landelijke klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie en andere zaken.

Het protocol rondom fysiek ingrijpen is inmiddels breed in het Alfa-college besproken op de vergaderingen van de Veilige School. De constatering was dat fysiek ingrijpen niet altijd is te voorkomen. Daarom is het goed dat we ons handelen in deze zaak tegen het licht houden, eventueel noodzakelijk fysiek ingrijpen juridisch zoveel als mogelijk kunnen verantwoorden en optimaal  samenwerken met de security hosts en de medewerkers van de facilitaire dienst.

Meldingen van medewerkers over onveiligheid

Deze meldingen van medewerkers komen voornamelijk terecht bij de externe vertrouwenspersonen. Ook in 2019 was dat het geval. Ook blijven er dergelijke meldingen binnenkomen bij de (interne) coördinatoren Veilige School. In de vergaderingen is dit thema daarom, volgens afspraak,  breed besproken met de medewerker Gezonde school en de HR-medewerkers. De directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur Veilige School en de adviseur Veilige School werken aan een afwegingskader dat de-escalatie en veiligheid ten behoeve van conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden verbetert. De rol van de HR-medewerkers zal mogelijk geherformuleerd worden, zodat ook zij steun kunnen bieden aan medewerkers. Hopelijk zal dit proces in 2020 worden afgerond. In dit kader is ook de klokkenluidersregeling weer nieuw leven ingeblazen op de vergaderingen van de Veilige School.

Andere voornemens voor 2019

Zoals gepland is er nu een draaiboek voor de Diversiteitsdag ontwikkeld door de adviseur Veilige School. Hierdoor hebben we opnieuw gesproken over wat een juist tijdstip in het jaar is om de Diversiteitsdag te vieren. De locaties werden en worden daarin vrij gelaten. We blijven natuurlijk wel doorgaan met het vieren van de diversiteit op het Alfa-college.

Tenslotte wilden we in 2019 aandacht besteden aan de veiligheid op de buitenlocaties. Ondanks de aanwezige goede wil is het ons niet gelukt om de bestaande checklist hiervoor te concretiseren, wel was er blijvende aandacht voor de bestaande (on)veilige situaties. De onderwijslocatie van Educatie aan het Hoendiep in Groningen is opgeheven en is er veel aandacht voor de nieuwe locatie aan de Atoomweg in Groningen.

Overige gespreksonderwerpen en activiteiten

Onze innovatie-aanvraag voor het samenwerkingsproject met de politie op het gebied van cybercrime is goedgekeurd door het College van Bestuur en we hebben daarom vanaf 1 augustus 2019 hiervoor een projectleider aangesteld. Op de Boumaboulevard zijn we gestart met het uitvoeren van een proef. Spraken we in het jaarverslag van 2018 nog over cybercrime, inmiddels is gekozen voor een naam die meer aansluit bij de doelstelling namelijk ‘digital awareness’.

Het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding dat per 1 augustus 2019 is ingegaan, was reeds eerder besproken. We hebben dit verbod reeds in ons studentenstatuut en in onze locatiegidsen vermeld. Het pastoraat heeft zich in 2019 bereid verklaard om communicatietips te maken voor het geval dat er sprake zou zijn van eventuele noodzakelijke handhaving. Voor het Alfa-college is het van belang dat bij de handhaving respect en gelijkwaardigheid centraal staan.

Kluisjescontrole heeft plaats gevonden op de locatie van de Boumaboulevard. Onze vermoedens werden niet bevestigd: er waren geen drugs aanwezig in de kluisjes.

Met betrekking tot de landelijk vernieuwde ‘meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ hebben we  gemerkt dat er bij dit onderwerp veel overlap is met de tweedelijns begeleiding van het Loopbaancentrum (LBC). Als er een melding is pakken wij van de Veilige School het wel op, maar geven de zorg voor de student zo spoedig mogelijk door aan de aandachtsfunctionaris voor verdere afhandeling en begeleiding.

Het ‘protocol camerabeelden bekijken’ is verruimd. Ook de coördinator Veilige School en de facilitair managers van de locaties mogen nu de beelden bekijken, naast de Functionaris gegevensbescherming.

De samenwerking met de gemeentes en de politie blijft goed. Op het gebied van drugs, criminaliteit en zorgwekkend gedrag zijn de lijntjes kort. En landelijk is er een handelingskader ‘hoe te handelen bij dreiging’ ontwikkeld met alle belanghebbende partijen als politie, landelijke en gemeentelijke overheden en het onderwijs. Helaas heeft de gemeente Groningen onze aanvraag om hulp van Buitengewoon opsporingsambtenaren bij handhaving van het rook-en blowverbod afgewezen.

We zijn tevreden over de hoeveelheid en de kwaliteit van het werk dat in 2019 weer is verricht voor de Veilige School. Er zijn belangrijke initiatieven getoond en de doelstellingen van 2019 zijn gehaald of worden afgerond in 2020.

In 2020 blijven we aandacht besteden aan de drie zorgpunten die geformuleerd zijn op basis van de hierboven genoemde meldingen.

Een nieuwe doelstelling voor het gehele Alfa-college is de aanpak van handel en gebruik van soft- en harddrugs. Deze aanpak is urgenter geworden door het nieuwe rookverbod. Hierbij kunnen we leren van de gemeentelijke aanpak in Hardenberg en hopen we dat ook andere gemeenten ons willen ondersteunen bij het signaleren. Daar de handel in drugs (landelijk) regelmatig gepaard gaat met andere criminaliteit zijn we er extra alert op, mede gezien de signalen van de zogenaamde ondermijning die ons bereiken vanuit de grote steden. Het Alfa-college wil daarom beter signaleren op het gebied van drugs.

3.14 Internationalisering

Het jaar 2019 stond in het teken van een nieuw strategisch plan Internationalisering en, op basis van een aantal lean-sessies, de internationale aanmeldprocedures effectiever, leaner en digitaal te maken. 

De leden van het Strategisch en Operationeel platform Internationalisering hebben in 2019 meegewerkt aan het tot stand komen van het nieuwe strategisch plan Internationalisering dat van 2019 – 2023 loopt. In het nieuwe strategische plan Internationalisering ‘Samen internationaal leren’, gaan we uit van de drie koersuitspraken van het Alfa-college, waarbij er nadruk wordt gelegd op internationale competenties, op een Leven Lang Ontwikkelen, op mondiale maatschappelijke uitdagingen als energietransitie, voedselvoorziening, klimaatverandering, leefbaarheid, diversiteit en migratie, op de multiculturele samenwerking, op de versterking in de regio, op duurzaamheid in reizen, maar ook in het onderhouden van contacten met onze partners. Tenslotte speelt inclusie een grote rol, gelijke kansen voor iedereen is cruciaal.

Naar aanleiding van de lean-sessies is een digitaal systeem ontwikkeld voor onze procedures, van aanmelding tot het inleveren van alle documenten na een bezoek en/of stage in het buitenland. Ook was 2019 het jaar waarin we onze begrotingssystematiek hebben veranderd. De Erasmussubsidie, die via een schooljaar loopt, is in 2019 parallel gaan lopen met de begroting van het Alfa-college die volgens kalenderjaren loopt.

Strategisch en operationeel platform Internationalisering

Het Strategisch platform heeft daarnaast veel aandacht besteed aan de begroting voor 2020 inclusief de formatie voor de contactpersonen Internationalisering. De contactpersonen zijn geïnformeerd over de Vocational Centers of Excellence en acties en activiteiten vanuit de Europese commissie.

Het Operationeel platform heeft in 2019 veel aandacht besteed aan het inrichten van het digitale systeem en het ‘lean’ maken van de procedures. Tevens was er grote inzet om de internationale stagemarktweek in november tot een succes te maken.

Activiteiten

Het project ‘Young talents’, vanuit Finland gecoördineerd, is in 2019 na een periode van twee jaar samenwerken beëindigd. De eindrapportage werd goedgekeurd en het project werd ook financieel afgerond. Ook is een samenwerkingscontract, een ‘Memorandum of Understanding’, getekend tussen MCast,  een school op Malta, en het Alfa-college voor verdere samenwerking en uitwisseling. Tevens is er een samenwerkingscontract getekend met een school in Frankrijk, Najac, waardoor er op een structurelere basis uitwisseling, stage en professionalisering van docenten en studenten plaats gaat vinden.

In oktober 2019 hebben de leden van het Operationeel platform, medewerkers van onze dienst Financiën en Onderwijs en Kwaliteitszorg met het onderwerp internationalisering in hun portefeuille, een bezoek aan Brussel gebracht om aanwezig te zijn bij de EURegionsweek, waar o.a. vele Europese projecten zijn gepresenteerd. Tevens is Neth-ER, het Huis van de Provinciën en de Europese Commissie bezocht.

Ook in 2019 zijn de INNOTECS (www.innotecs.eu)  en EfVet-bijeenkomsten bezocht. Tijdens de INNOTECS-bijeenkomst, gericht op Techniek, zijn nieuwe contacten gelegd en zijn ervaringen uitgewisseld. Hetzelfde gold voor het bezoek aan de jaarlijkse EfVet-conferentie, waarbij veel Europese mbo-scholen hun ervaringen uitwisselen en contacten leggen dan wel verstevigen. 

In de week van 25 november vond weer de internationale stagemarkt plaats op alle locaties en in alle regio’s van het Alfa-college. Veel stageorganisaties uit Nederland en daarbuiten hebben zich in deze week weer gepresenteerd aan de studenten en medewerkers.

Net zoals andere jaren zijn er verschillende uitwisselingsprogramma’s, stages en professionaliseringsbezoeken geweest in Spanje, Ierland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Kroatië, Bosnië, Portugal, Finland, België, Hongarije, IJsland, Italië, Malta en ook met verschillende gebieden buiten Europa, zoals Nepal, Gambia, Indonesië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Aruba, Curaçao, Suriname en Nepal. Aan deze programma’s hebben zowel studenten van niveau 2, 3 als 4 meegedaan. Daarbij speelden de keuzedelen ook een rol bij de mobiliteiten in het buitenland, zoals het keuzedeel Duits, skiën of outdoor.

In 2019 was er ook weer sprake van inkomende mobiliteit. Studenten en medewerkers uit landen als Groot Brittannië, Finland, Spanje, Italië, Malta en Duitsland zijn bij ons op bezoek geweest. Ze hebben lessen gevolgd, sommige diensten zoals Marketing en Communicatie bezocht en met studenten en docenten ervaringen uitgewisseld.
Ook hebben we opnieuw bezoek gehad van twee Amerikaanse collega’s i.v.m. een uitwisselingsprogramma tussen Nederland en Amerika. Als tegenbezoek hebben onze collega’s hun collega’s in Amerika bezocht. Het bezoek bestond uit les- en bedrijfsbezoeken en het leren kennen van de omgeving met culturele uitstapjes. 

Mobiliteit

In 2019 zijn studenten en medewerkers voor stage, excursie, professionalisering, uitwisseling of voor de opleiding naar het buitenland geweest.

Mobiliteit studenten en medewerkers binnen Europa, gesubsidieerd onder Erasmus Plus

Mobiliteit studenten en medewerkers binnen Europa, gesubsidieerd onder Erasmus Plus
Jaar Deelnemers Medewerkers
2016 281 72
2017 356 89
2018 269 52
2019 220 27

Mobiliteit studenten binnen en buiten Europa, niet-gesubsidieerd

Mobiliteit studenten binnen en buiten Europa, niet-gesubsidieerd
jaar binnen Europa buiten Europa totaal
2017 173 53 226
2018 999 26 1025
2019 596 39 635

Mobiliteit medewerkers binnen en buiten Europa, niet-gesubsidieerd

Mobiliteit medewerkers binnen en buiten Europa, niet-gesubsidieerd
Jaar binnen Europa buiten Europa totaal
2017 24 11 35
2018 86 6 92
2019 171 6 177

I-CNN  en CATCH

Het Consortium I-CNN, bestaande uit Landstede, ROC Friese Poort en Alfa-college, heeft in 2019 opnieuw een gezamenlijke aanvraag ingediend voor Call 2019. Het resultaat van deze aanvraag was dat we als consortium weer een subsidie voor studenten en voor medewerkers ontvangen hebben.
De eindrapportage van Call 2017 is eind 2019 goedgekeurd, waardoor Call 2017 inhoudelijk en financieel werd afgesloten.
In september kwamen de Colleges van Bestuur en directeuren met portefeuille Internationalisering weer samen tijdens een overleg. Er is o.a. gesproken over de kanteling bij internationalisering, genoemd vanuit Brussel en mbo-raad, waarbij er meer samengewerkt gaat worden in de regio en op meer bijeenkomsten de internationale insteek bekeken gaat worden.
CATCH, het andere samenwerkingsverband waarin het Alfa-college samenwerkt met andere roc’s heeft een wijziging ondergaan. Het ID-college en ROC West-Brabant zijn gestopt. Daarvoor in de plaats zijn Landstede, ROC Amersfoort en ROC Aventus aangesloten. ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen en het Da Vinci college sluiten de rij als oudgedienden, samen met het Alfa-college. Tijdens  de overleggen in 2019 stonden examinering in het buitenland, keuzedelen, digitalisering, tweetalig onderwijs, strategie, kanteling binnen Internationalisering, samenwerking met partners in het buitenland en procedures op de agenda.  

Innovatie

Er zijn in 2019 twee innovatieve Erasmus Plus projecten goedgekeurd, te weten een project bij de afdeling Hout en Meubel in Groningen en een project Internationalisering breed. Bij beide projecten is Finland de coördinator en het Alfa-college partner. De projecten duren twee jaar en zijn per 1 september gestart.  

De andere drie innovatieve projecten die het tweede jaar ingingen zijn ‘Tracktion’ dat zich bezighoudt met alumnibeleid, ‘ECVET for IT’, een project in Hardenberg dat onderdelen van ICT-opleidingen in verschillende landen met elkaar vergelijkt met de intentie om na het project studenten uit de verschillende projectlanden te laten  kiezen in welk projectland ze een module willen gaan volgen en ‘Smart Energy Management’ (SEM) dat op de Admiraal wordt uitgevoerd met als doel de opgedane kennis rond dit thema te vergroten en te delen met studenten en docenten in de verschillende projectlanden.

Tenslotte speelt het Alfa-college ook een rol in het  Interreg Europe project ‘ECOOL’, waarbij er samengewerkt wordt met de Hanzehogeschool en partners uit verschillende Europese landen. Het project duurt in totaal vijf jaar en heeft als thema Ondernemerschap.