Staat van Baten en Lasten over 2019

Bedragen x €1.000

B.2 Staat van Baten en Lasten over 2019          
             
             
    12/31/2019   begroting 2019   12/31/2018
    EUR   EUR   EUR
  Baten          
3.1 Rijksbijdragen  105.087.190     101.931.034     102.729.536 
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  1.938.780     1.481.280     1.663.537 
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden  216.062     130.000     128.493 
3.4 Baten werk in opdracht van derden  5.478.294     4.950.897     6.417.987 
3.5 Overige baten  4.065.202     3.488.500     4.332.608 
             
  Totaal baten  116.785.528     111.981.711     115.272.161 
             
  Lasten          
4.1 Personeelslasten  86.453.909     83.008.433     78.259.225 
4.2 Afschrijvingen  4.638.861     6.126.864     5.216.253 
4.3 Huisvestingslasten  5.986.390     7.270.000     6.625.008 
4.4 Overige lasten  13.880.163     14.920.489     13.587.419 
             
  Totaal lasten  110.959.323     111.325.786     103.687.905 
             
             
  Saldo baten en lasten  5.826.205     655.925     11.584.256 
             
             
6 Financiële baten en lasten  695.286‑    739.000‑    2.036.431‑
             
8 Resultaat deelnemingen  11.343‑  8.000   411.000 
             
             
  Resultaat  5.119.576     75.075‑    9.958.825