Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa
    aanschafprijs 01-01-2019 afschrijving cumlatief 01-01-2019 boekwaarde 01-01-2019 investeringen 2019 mutatie 2019 afschrijving 2019 boekwaarde 31-12-2019
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  103.397.749   40.170.380   63.227.369   2.949.945   4.607.535   2.689.068   68.095.781 
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  35.315.866   29.462.805   5.853.061   2.023.658   1.329.713   6.547.006 
  Lease Capgemini (0050; jr 2010-2013)  1.059.179   1.059.179     
  Project Capgemini  4.137.020   4.137.020     
  Lease Capgemini (0071; jr 2014-2019)  4.452.678   3.323.530   1.129.148   1.195.695   597.162   1.727.681 
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  319.542   256.708   62.834   99.570   22.918   139.486 
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  358.077   358.077   6.160.136   4.607.535‑  1.910.678 
  Materiële vaste activa  149.040.111   78.409.622   70.630.489   12.429.004   4.638.861   78.420.632 

Toelichting:                                                                                            

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen

In de post gebouwen en terreinen zijn opgenomen de reguliere investeringen en afschrijvingen. De mutatie 2019 betreft de geactiveerde investeringen in het ver-/ nieuwbouwproject aan de Voltastraat in Hoogeveen.

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur

Lease Capgemini zijn de investeringen als gevolg van het (financial lease) contract met Capgemini. Door de financial leaseconstructie is het Alfa-college geen juridisch eigenaar van deze investeringen. Het project Capgemini betreft de investeringen in de infrastructuur als gevolg van de outsourcing van de IT-diensten.         

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa

Onder deze post staan de investeringen in het huurpand LOC+ Hardenberg.

1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald

Hieronder zijn opgenomen de activa ten aanzien van de ver-/ nieuwbouw aan de Voltastraat in Hoogeveen welke nog niet in gebruik is genomen of is opgeleverd.

1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3 Financiële vaste activa
    boekwaarde 01-01-2019 investering verstrekt desinvestering afgelost resultaat deelnemingen Overige mutaties boekwaarde 31-12-2019
1.1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg  8.867.273   100.000   111.343‑  8.855.930 
  Coop. Netwerk ZON  2.269   2.269 
  Financiële vaste activa  8.869.542   100.000   111.343‑  8.858.199 

Toelichting:                                                                    

1.1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg

In 2006 is de CV LOC+ te Hardenberg opgericht ten behoeve van de bouw van het Lokaal Opleidingen Centrum. De totale kapitaalstorting van het Alfa-college bedraagt € 11,0 mln. Het totale belang van het Alfa-college in de CV LOC+ is 37,07%.

De overige mutatie betreft een correctie op de boekwaarde 2018 doordat het aandeel van het Alfa-college in de deelneming LOC+ uiteindelijk lager is vastgesteld in de jaarrekening 2018 van LOC+. Dit is na opmaken van de jaarrekening van het Alfa-college bekend geworden.

1.2.2 Vorderingen

1.2.2 Vorderingen
    12/31/2019   12/31/2018    
    EUR   EUR    
             
1.2.2.1 Debiteuren algemeen    622.077     252.918   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen    533.109     90.480   
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers    704.524     601.613   
1.2.2.8 Overige overheden    2.120.313     1.836.289   
1.2.2.10 Overige vorderingen    10.803     43.813   
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten    733.815     564.477   
1.2.2.15 Overige overlopende activa    14.573     30.285   
  Omzetbelasting 4e kwartaal    101.496     149.629   
             
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid          
  Stand per 1-1  347.492‑  514.752‑    
  Onttrekking  124.444     9.112     
  Dotatie  112.804‑    15.793     
  Vrijval  68.322     142.355     
       267.530‑    347.492‑  
             
  Vorderingen    4.573.180     3.222.012   

Toelichting:                                                                                

1.2.2.1 Debiteuren algemeen

Het saldo is ten opzichte van 2018 toegenomen als gevolg van gewijzigde systematiek ten aanzien van de facturering Inburgering. Vanaf 1 april 2019 is het alleen nog maar toegestaan achteraf te factureren. Hierdoor is de debiteurenpositie per einde boekjaar toegenomen.

1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vordering op groepsmaatschappijen is toegenomen voornamelijk als gevolg van een openstaande vordering op de deelneming LOC+ ad € 0,3 mln.

1.2.2.8 Overige overheden

Dit betreft de vorderingen op gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen.                 

1.5.9 Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening bestaat voornamelijk uit de posten die bij het incassobureau liggen.

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen
    12/31/2019   12/31/2018  
    EUR   EUR  
           
1.2.4.1 Kasmiddelen  24.217     55.619   
1.2.4.2 Tegoeden op Bankrekeningen  30.738.656     33.355.866   
           
  Liquide middelen    30.762.873     33.411.485 

2.1 Eigen Vermogen

2.1 Eigen Vermogen
    stand per 01-01-2018 resultaat 2018 overige mutaties stand per 31-12-2018 resultaat 2019 overige mutaties stand per 31-12-2019
                 
2.1.1.1 Algemene reserve  43.402.015   8.951.119   52.353.134   4.560.068   56.913.202 
                 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek              
  Reserve vavo  137.370   512.527   649.897   73.107   723.004 
  Reserve contractactiviteiten  102.197‑  76.273   25.924‑  25.924 
  Reserve educatie  49.803   49.803‑
  Reserve cursusgeld  1.340.122   128.493   1.468.615   216.062   1.684.677 
   1.425.098   667.490   2.092.588   289.169   25.924   2.407.681 
                 
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat              
  Reserve inburgering  23.215‑  340.216   317.001   219.308   536.309 
  Reserve contractactiviteiten  51.031   25.924‑  25.107 
     23.215‑  340.216   317.001   270.339   25.924‑  561.416 
                 
2.1.1.8 Statutaire reserves (Stichtingskapitaal)  1.066   1.066   1.066 
               
  Eigen vermogen  44.804.964   9.958.825   54.763.789   5.119.576   59.883.365 

Toelichting:                                                                                                                               

2.1 Eigen vermogen

Er zijn geen bepalingen ten aanzien van reserves in de statuten opgenomen, met uitzondering van het stichtingskapitaal (2.1.1.8).

2.1.1.1 Algemene reserve

Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek

De reserves vavo, contractactiviteiten, educatie en cursusgeld zijn in vorige boekjaren gevormd en er is aan alle gevormde reserves door het College van Bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven.                           

Er is een bestemmingsreserve VAVO gevormd vanuit de jaarlijks behaalde resultaten uit het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, conform het besluit van het College van Bestuur. Middels deze bestemmingsreserve kunnen onvoorziene financiële tegenvallers gedekt worden. Deze reserve dient binnen 3 jaar na het vormen ervan te worden benut.

De bestemmingsreserve contractactiviteiten is in het verleden gevormd door het College van Bestuur aangezien het regulier bekostigd onderwijs niet ten koste mag gaan van de activiteiten en resultaten van contractonderwijs. Tot boekjaar 2019 was deze reserve negatief en als publiek aangemerkt. In boekjaar 2019 is het negatieve resultaat omgezet in een positief resultaat door een deel van het private resultaat in te zetten middels een overige mutatie.

De bestemmingsreserve cursusgeld mag worden benut wanneer de door het Ministerie ingehouden cursusgelden op basis van de t-2 systematiek, in enig boekjaar hoger zijn dan dat er aan studenten is gefactureerd.       

2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat

De bestemmingsreserve Inburgering betreft een in 2017 nieuw gevormde bestemmingsreserve. Dit betreft een private bestemmingsreserve gevormd vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. Het negatieve saldo ultimo 2017 is met de positieve resultaten in 2018 en 2019 omgezet in een positief saldo.

De bestemmingsreserve contractactiviteiten betreft de reeds bestaande bestemmingsreserve voor contractactiviteiten welke tot boekjaar 2019 was opgenomen als een publieke reserve. Het betreft hier private activiteiten en derhalve is het positieve resultaat 2019 opgenomen in een private bestemmingsreserve.

2.2 Voorzieningen

2.2 Voorzieningen
    stand per 01-01-2019 dotaties 2019 ontrekking 2019 vrijval 2019 stand per 31-12-2019 kortl dl <1jr langl dl >1jr
2.2.1 Personeelsvoorzieningen              
  Wachtgelden  3.322.756   1.481.494   1.023.411   917.956   2.862.883   668.135   2.194.748 
  Langdurig ziekteverzuim  126.191   229.841   92.282   33.908   229.842   206.580   23.262 
  Transitievergoeding  59.808   59.808   59.808 
  Duurzame inzetbaarheid  1.078.220   603.002   37.016   51.292   1.592.914   205.284   1.387.630 
  Ambtsjubileum  1.256.150   413.849   68.860   70.844   1.530.295   49.185   1.481.110 
  Voorzieningen  5.783.317   2.787.994   1.221.569   1.074.000   6.275.742   1.188.992   5.086.750 

Toelichting:                                                                                                                               

2.2.1. Personeelsvoorzieningen

Wachtgelden: De wachtgeldvoorziening bestaat uit de huidige verplichtingen ten aanzien van de toekomstige uitkeringslast. Het uitgangspunt van de berekening van deze verplichting zijn alle ex-medewerkers van het Alfa-college die recht hebben op een WW-uitkering alsmede de prognose van WWplus betreffende de maand december 2019, waarin alle rechthebbenden op de bovenwettelijke wachtgelduitkering vermeld staan. De verplichting betreft verplichtingen tot het uitkeren van werkloosheiduitkeringen (tot en met boekjaar 2021) en de bovenwettelijke uitkering (tot en met boekjaar 2032) aan oud-werknemers, aangezien het Alfa-college hiervoor eigen risicodrager is.

De inschatting van de verplichtingen is op persoonsniveau berekend. Bij het bepalen van de hoogte van de verplichting is op persoonsniveau door de adviseur mobiliteit van het Alfa-college een inschatting gemaakt van de kans op het vinden van werk. Hiervoor voeren zij gesprekken met betrokkenen en/of met het door het Alfa-college ingehuurde re-integratiebureau. Voor het bepalen van de kans hanteren zij de volgende criteria:

  1. leeftijd van de ex-medewerk(st)er,
  2. omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag,
  3. persoonlijke omstandigheden/karakter van de ex-medewerk(st)er,
  4. arbeidsmarkt-courantheid.

Langdurig ziekteverzuim: In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Alfa-college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten, waarbij geldt dat:

  1. een zieke medewerker langer dan 42 aaneengesloten weken, hetgeen neerkomt op 294 dagen, verzuimd moet hebben;
  2. de ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet wordt opgeheven; er zal dus geen sprake zijn van volledige re-integratie.

Transitievergoeding: De voorziening transitievergoeding betreft een reservering voor de wettelijke te betalen transitievergoeding aan medewerkers met een “tijdelijk” contract.

Bij de berekening van deze voorziening is er van uit gegaan dat 21% van de tijdelijke contracten niet zal worden verlengd op basis van het gemiddelde van de afgelopen 3 boekjaren.

Duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de verplichtingen ten aanzien van de regeling seniorenverlof en is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college in de leeftijdscategorie 52- tot en met 67-jarigen met een dienstverband binnen de cao >5 jaar aaneengesloten en met een werktijdfactor-omvang van minimaal 0,4. Bij de berekening is rekening gehouden met dezelfde blijfkans als gebruikt voor de ambtsjubileumvoorziening (zie hieronder). Er is geen rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers. Bij de bepaling is tevens gebruikgemaakt van een inschatting van de gebruikmakingskans.

In de voorziening zijn de volgende categorieën meegenomen:

  • werknemers die in 2019 aan alle criteria van de regeling voldoen en tevens gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die in 2019 aan alle criteria van de regeling voldoen, echter geen gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die binnen 5 jaar aan de criteria van de regeling gaan voldoen (categorie D).

Voor deze categorieën is gebruik gemaakt van de gegevens over 2019.

Ambtsjubileum: De ambtsjubileumvoorziening bestaat uit de huidige verplichting ten aanzien van toekomstige uitkeringen van jubileum gratificaties, conform cao MBO. De voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie medewerkers met een vast dienstverband binnen het Alfa-college per ultimo 2019. Deze populatie bestaat uit 22- tot en met 66-jarigen met een blijfkans oplopend van 15% naar 95%. Bij de berekening van de blijfkans is tevens rekening gehouden met de actuele gegevens van het CBS inzake de levensverwachting. Er is  rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers.

2.3 Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden
    stand per 01-01-2019 aangegane leningen aflossing stand per 31-12-2019 looptijd <1 jaar looptijd 1 - 5 jaar looptijd >5 jaar Rentevoet
2.3.5 Schulden aan Ministerie van Financiën                
(574)  6.880.000   430.000   6.450.000   430.000   1.720.000   4.300.000  3,39%
(575)  5.066.667   316.667   4.750.000   316.667   1.266.668   3.166.665  3,78%
  (2736)  9.600.000   9.600.000   9.600.000  0,10%
  (3303)  16.150.000   850.000   15.300.000   850.000   3.400.000   11.050.000  0,79%
     37.696.667   1.596.667   36.100.000   1.596.667   6.386.668   28.116.665   
                   
2.3.7 Overige langlopende schulden                
  Capgemini  708.143   1.195.695   791.454   1.112.384   651.710   460.674  4,50%
     708.143   1.195.695   791.454   1.112.384   651.710   460.674   
                   
  Totaal  38.404.810   1.195.695   2.388.121   37.212.384   2.248.377   6.847.342   28.116.665   

Toelichting:

2.3.5 Overige langlopende schulden

De aflossing voor het jaar 2020 ad € 2,2 mln. is opgenomen onder kortlopende schulden 2.4.1 kredietinstellingen.                                                                                      

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021.

Er is een recht tot eerste hypotheek afgegeven aan het Ministerie van Financiën op de panden van het Alfa-college voor een totaalbedrag van € 39,6 mln.                                            

Volgens opgave van het ministerie bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij het Ministerie van Financiën respectievelijk € 8.769.279 (lening 574), € 6.625.614 (lening 575), € 9.603.181 (lening 2736) en € 17.140.671 (lening 3303). Om deze marktwaarde te bepalen heeft het ministerie alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 31 december 2019.

De schuld bij Capgemini betreft de schuld inzake het (financial lease) contract. Aangezien in dit contract geen te betalen rentepercentage wordt vermeld, is de nominale rentevoet gesteld op 4,5%. De nominale leasebetalingen voor de periode langer dan een jaar na balansdatum bedragen € 1.112.384. De leasebetalingen die als last zijn verwerkt in 2019, bedragen € 791.454.

2.4 Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden
    12/31/2019 12/31/2018
    EUR EUR
2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen  2.248.377   2.043.851 
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  2.120.343   2.717.475 
2.4.8 Crediteuren  2.996.118   2.022.581 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.705.171   3.559.094 
2.4.10 Pensioenen  1.043.117   938.675 
2.4.12 Accountants- en administratiekosten  66.273   55.000 
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW  2.163.469   1.220.735 
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen  2.807.525   2.721.069 
2.4.18 Te betalen interest  194.356   208.592 
2.4.19 Overige overlopende passiva  1.898.644   1.694.541 
       
  Kortlopende schulden  19.243.393   17.181.613 

Toelichting:                                                                                

2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen

Onder deze post is de aflossing van de langlopende leningen weergegeven voor het kalenderjaar 2020.

2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten

Het bedrag ad € 2,1 mln. bestaat voornamelijk uit vooruitontvangen en nog te besteden projectgelden. Tevens zijn in dit saldo opgenomen vooruitgefactureerde omzet vavo, vooruitgefactureerde omzet contractactiviteiten en vooruitgefactureerde bijdragen keuzevakken.

2.4.8 Crediteuren

Het saldo crediteuren is ten opzichte van 2018 met € 1,0 mln. toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door openstaande facturen inzake de ver- / nieuwbouw aan de Voltastraat in Hoogeveen.

2.4.14 Vooruitontv. subsidies OCW

Het bedrag ad € 2,1 mln. betreft de nog te besteden geoormerkte (€ 1,2 mln.) en niet-geoormerkte subsidies (€ 0,9 mln.) ontvangen vanuit het Ministerie.

Van het saldo nog te besteden geoormerkte subsidies heeft € 0,7 mln. betrekking op subsidies met een verrekeningsclausule. Een specificatie hiervan is opgenomen in Model G2. De overige € 0,5 mln. heeft betrekking op subsidies zonder verrekeningsclausule zoals de subsidie voor studieverlof BVE, voorziening leermiddelen minimagezinnen en subsidie zij-instroom en is opgenomen in Model G1.

Het saldo nog te besteden niet-geoormerkte subsidies bedraagt € 0,9 mln. en bestaat voornamelijk uit de nog te besteden middelen kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022.