Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
3.1 Rijksbijdragen            
               
3.1.1 Rijksbijdragen OCW    89.876.573     87.616.467     87.382.851 
               
3.1.2 Overige subsidies OCW          
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies    1.573.209     1.564.567     1.923.287 
3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies    13.637.408     12.750.000     13.423.398 
       15.210.617     14.314.567     15.346.685 
               
  Totaal Rijksbijdragen    105.087.190     101.931.034     102.729.536 

Toelichting:

3.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting € 2,3 mln. hoger uitgevallen. Deze hogere normatieve rijksbijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de lumpsum vanwege een ontvangen looncompensatie ter dekking van de toegenomen werkgeverslasten als gevolg het cao-akkoord 2018-2020.
De stijging van 2019 ten opzichte van 2018 met € 2,5 mln. wordt eveneens veroorzaakt door bovengenoemde looncompensatie (+ € 2,4 mln.).

3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 0,9 mln. hoger uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door betere resultaten behaald op VSV alsmede een incidentele ontvangst aan ‘niet uitgeputte middelen’ waardoor er meer subsidie is ontvangen dan was begroot.
Onder de niet-geoormerkte subsidies is een ontvangen subsidie verantwoord ad € 9,1 mln. inzake de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 ten behoeve van activiteiten die erop zijn gericht de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verhogen. De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden in het kalenderjaar 2021 tussentijds beoordeeld door de adviescommissie (art. 10 lid 1). De instelling dient ten behoeve van de tussentijdse beoordeling voor 1 juli 2021 haar jaarverslaggeving over het kalenderjaar 2020 in. (art. 10 lid 2). De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden na het kalenderjaar 2022 beoordeeld door de adviescommissie (art. 11 lid 1). De aanvullende middelen kunnen ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt (art. 14).
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies            
               
3.2.1 Participatiebudget            
3.2.1.1 Bijdrage educatie    1.031.155     925.000     942.037 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen    907.625     556.280     721.500 
       1.938.780     1.481.280     1.663.537 

Toelichting:

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De stijging van de bijdrage Educatie ten opzichte van 2018 en begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het starten van een WEB groep educatie in Hardenberg. 
De toename op de overige overheidsbijdragen ten opzichte van 2018 en begroting wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ten behoeve van Taalhuizen. Daarnaast zijn er in 2019 nieuwe projecten gestart waar bijdragen voor zijn ontvangen. Dit betreffen onder andere de projecten Geïntegreerd Elektrotechniek en projecten waar een bijdrage tegenover staat vanuit het Nationaal Programma Groningen. 
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden            
3.3.2 Cursusgelden sector MBO            
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden    1.798.040     130.000     1.624.835 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW    901.272‑   0    872.023‑
       896.768     130.000     752.812 
               
  Toerekening aan 2020    680.706‑   0    624.319‑
  Totaal    216.062     130.000     128.493 

Toelichting:

3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar. 
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden            
3.4.1 Contractonderwijs    448.450     415.000     502.077 
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering    1.720.570     1.802.797     2.810.232 
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden    3.309.274     2.733.100     3.105.678 
       5.478.294     4.950.897     6.417.987 

Toelichting:

3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering
De omzet op Inburgering ligt in lijn met de begroting maar laat een daling van € 1,1 mln. zien ten opzichte van 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door een fors lager aantal studenten dat een Inburgeringstraject volgt in 2019. Dit is een landelijke trend en heeft tevens een impact op het Alfa-college.

3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden
De opbrengsten 2019 liggen in lijn met 2018 maar zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot. De reden van deze toename ten opzichte van de begroting heeft voornamelijk te maken met nieuwe projecten waaronder RIF Gas 2.0 en nieuw gestarte trajecten zoals Tegemoetkoming Passend Onderwijs.
 

      EUR   EUR   EUR
3.5 Overige baten            
               
3.5.1 Opbrengst verhuur    257.757     259.500     262.853 
3.5.2 Detachering personeel    1.148.583     928.500     920.013 
3.5.6 Deelnemersbijdragen    842.185     821.500     874.551 
       2.248.525     2.009.500     2.057.417 

Toelichting:

3.5.2 Detachering personeel
De opbrengsten zijn ten opzichte van 2018 en de begroting iets toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorbelasten van cao-verhogingen in de detacheringen alsmede het nieuw en opnieuw uitlenen van personeel.
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
3.5.10 Overige            
  Kantine    985.975     858.500     956.689 
  Omzetbelasting    42.317    0    158.999 
  Excursies    430.977     336.000     498.436 
  Verkoop pand   0    100.000     365.507 
  Overig    357.408     184.500     295.560 
       1.816.677     1.479.000     2.275.191 
               
  Totaal overige baten    4.065.202     3.488.500     4.332.608 

Toelichting:

3.5.10 Overige
Kantine: De kantineopbrengsten zijn ten opzichte van de begroting toegenomen maar liggen in lijn met 2018. Tegenover deze hogere baten staan tevens hogere kosten. Zie 4.4.5.
Omzetbelasting: De omzetbelasting neemt af ten opzichte van 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Pro rata aftrek die in 2019, in overeenstemming met de Belastingdienst, op een andere wijze wordt berekend dan in de jaren ervoor. 
Verkoop pand: de opbrengst in 2018 betreft de boekwinst op de verkoop van de Travertijnstraat 6. 
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.1 Personeelslasten            
               
4.1.1 Lonen en salarissen            
4.1.1.1 Lonen en salarissen    59.267.600     73.383.183     55.420.431 
4.1.1.2 Sociale lasten    7.998.671    0    7.284.288 
4.1.1.3 Pensioenlasten    8.958.845    0    7.879.280 
       76.225.116     73.383.183     70.583.999 

Toelichting:

4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2019 was 1.368 (2018: 1.311). Van deze personeelsleden is de totale gemiddelde fulltime-equivalent 1.048 in 2019. Dat is 47 fte hoger dan begroot en 43 fte meer dan in 2018. De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting met € 2,9 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt als gevolg een hoger gemiddeld verzuim.
De loonkosten in 2019 vallen € 5,6 mln. hoger uit ten opzichte van 2018. Dit is een gevolg van de toename van het gemiddeld aantal fte’s ten opzichte van 2018 (€ 3,1 mln.), voornamelijk ter vervanging van medewerkers die verzuimd hebben en door een toename van het aantal studenten. Daarnaast liggen de loonkosten hoger als gevolg van de uitkomsten uit het onderhandelaarsakkoord cao MBO 2018-2020 (€ 2,5 mln.).
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.1.2 Overige personele lasten            
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen    492.425     170.000     1.052.736‑
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst    6.012.993     4.678.125     4.982.756 
4.1.2.3 Overig            
  Wachtgelduitkeringen    1.088.055     1.250.000     1.198.838 
  Scholing    1.525.967     1.908.275     1.322.462 
  Verzuimpreventie    222.763     189.000     200.621 
  Reis- en verblijfkosten    137.264     128.500     170.697 
  Personeelsactiviteiten    258.950     267.500     252.392 
  Casokosten   0    180.500     154.772 
  Vergaderkosten    360.167     273.000     321.358 
  Verzekering personeel    11.288     35.000     34.556 
  Aanstelling personeel    161.025     102.500     225.748 
  Vakantiedagen    39.998‑   0    4.412 
  Jubilea/ziekte/afscheid    71.117     66.500     73.523 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit    12.363     200.000     2.360 
  Overig    272.776     242.350     246.674 
       10.587.155     9.691.250     8.138.433 
               
4.1.3.3 Af: overige uitkeringen    358.362‑    66.000‑    463.207‑
               
  Totaal personeelslasten    86.453.909     83.008.433     78.259.225 

Toelichting:

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 1,0 mln. gestegen ten opzichte van 2018 en € 1,3 mln. ten opzichte van begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer inhuur van onderwijzend personeel voor ziektevervanging.

4.1.2.3 Overige
De casokosten zijn in 2019 verantwoord onder 4.4.1 software licenties. De hoogte van deze kosten in 2019 is plm. € 0,2 mln.
 

WNT-verantwoording 2019 Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland, ROC Alfa-college

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college. Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 177.000,- onderwijs klasse F, complexiteitspunten per criterium:

Gemiddeld totale baten: 8           
Gemiddeld aantal studenten: 4               
Gewogen onderwijssoorten: 5

Totaal: 17

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaf
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 29/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.573,05 140.587,16
Beloningen betaalbaar op termijn 20.435,40 19.971,05
Subtotaal 175.008,45 160.558,21
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000 176.030,14
     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 175.008,45 160.558,21
     
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaf
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 140.848 126.059
Beloningen betaalbaar op termijn 18.550 18.285
Subtotaal 159.398 144.344
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 171.000 171.000
Bezoldiging 159.398 144.344

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Het Alfa-college heeft in 2019 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019      
bedragen x € 1 Mevrouw M.C.A Smilde De heer L. Dijkema De heer M. Fernhout
Functiegegevens Voorzitter Vice Voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.550 17.700 17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018      
bedragen x € 1 Mevrouw M.C.A Smilde Mevrouw A. Bakelaar De heer M. Fernhout
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.650 17.100 17.100

Gegevens 2019      
bedragen x € 1 De heer H. Kox Mw. W. Zwart Mevrouw A. Bakelaar
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.700 17.700 17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018      
bedragen x € 1 De heer H. Kox Mw. W. Zwart Mevrouw A. Bakelaar
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.100 17.100 17.100

Gegevens 2019  
bedragen x € 1 Dhr. G. Buiter
Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12
   
Bezoldiging  
Bezoldiging 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging 7.500
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7 N.v.t.
Gegevens 2018  
bedragen x € 1 De heer G. Buiter
Functiegegevens N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2018 N.v.t.
   
Bezoldiging  
Bezoldiging N.v.t
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Gegevens 2019  
bedragen x € 1 mw. C.P. de Graaff
Functiegegevens Lid College van Bestuur
Functie(s) bij beëindiging dienstverband Lid College van Bestuur
Omvang dienstverband 1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband  
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 809,37
Individueel toepasselijk maximum 75.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 809,37
Waarvan uitbetaald in 2019 809,37
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

4.2 Afschrijvingen            
               
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa            
  Afschrijving gebouwen    3.185.636     3.844.415     2.947.094 
  Afschrijving inventaris    1.329.713     1.609.804     1.280.110 
  Afschrijving financiele vaste activa    22.918     12.767     15.813 
  Afschrijving lease Capgemini    597.162     659.878     697.939 
  Afschrijving inhaal    496.568‑   0    275.297 
               
Totaal afschrijvingen    4.638.861     6.126.864     5.216.253 

Toelichting:

4.2.2. Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2018 gedaald met € 0,6 mln. en ten opzichte van de begroting met € 1,5 mln. De afname ten opzichte van 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door een in 2019 doorgevoerde foutenherstel uit 2017 en 2018 (zie toelichting in B4. Grondslagen voor de jaarrekening). 
De afname ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het later dan gepland uitvoeren van verbouw- en onderhoudsplannen alsmede het hiervoor genoemde foutenherstel.
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.3 Huisvestingslasten            
               
4.3.1 Huurlasten    2.748.239     3.608.000     3.360.188 
4.3.2 Verzekeringslasten    82.026     76.750     83.309 
4.3.3 Onderhoudslasten    451.689     829.500     618.599 
4.3.4 Energie en water    648.297     698.000     610.394 
4.3.5 Schoonmaakkosten    914.736     901.750     930.833 
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting    456.322     502.500     479.801 
4.3.8 Overige    685.081     653.500     541.884 
               
  Totaal huisvestingslasten    5.986.390     7.270.000     6.625.008 

Toelichting:

4.3.1 Huurlasten
De huurlasten zijn ten opzichte van 2018 en de begroting gedaald. Deze daling vloeit voort uit de onderhandelingen met de deelneming CV LOC+.

4.3.3 Onderhoudslasten
De daling van de onderhoudslasten wordt mede veroorzaakt doordat er in 2019 meer onderhoudskosten geactiveerd zijn dan aanvankelijk was begroot. Tevens leidt het later uitvoeren van gepland onderhoud tot lagere kosten in 2019.

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.4 Overige lasten            
               
4.4.1 Administratie- en beheer            
  Administratie en beheer    116.435     180.000     144.022 
  Telefoon- en portokosten    597.227     671.000     661.235 
  Accountantskosten    102.988     87.100     110.661 
  Contributies    980.390     992.000     896.375 
  Software licenties    1.151.297     1.668.100     1.120.294 
  Diensten ICT    3.083.915     3.505.622     3.211.231 
  Diensten internet    5.487     10.000     9.969 
     6.037.739     7.113.822     6.153.787 

Toelichting:

4.4.1 Administratie- en beheerlasten
Accountantskosten: De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:
* controle jaarrekening: € 89.971 (2018: € 97.057).                        
* overige controleopdrachten: € 13.017 (2018: € 13.604).                        
* adviesdiensten: € 0 (2018: € 0)
* andere niet-controlediensten: € 0 (2018: € 0)
Bovenstaande honoraria voor de controle van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2019 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Ernst & Young Accountants LLP.
Software licenties en Diensten ICT: de kosten dalen met € 1,0 mln. ten opzichte van de begroting maar liggen in lijn met 2018. In de begroting was ervan uitgegaan dat een aantal projecten uitgevoerd zou worden echter zijn deze projecten uitgesteld. Dit betreft onder andere de vervanging van WiFi alsmede vervanging van de all-in-one printers. Tevens zijn de licentiekosten EduArte lager uitgevallen dan verwacht.
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen            
  Literatuur/abonnementen    97.190     86.650     85.796 
  Materiaalkosten    1.766.036     1.372.950     1.418.595 
  Inkoop materialen    670.297     806.000     741.939 
  Onderhoud/klein inventaris    427.828     905.500     583.597 
  Reprokosten    340.159     322.500     293.239 
  Leerlingactiviteiten    792.016     538.500     478.173 
  Examenkosten    929.876     762.500     808.365 
  Excursies    289.537     379.000     564.863 
  Internationalisering student    290.673     419.400     315.411 
  Inkoop Dienstverlening    174.901     141.000     159.866 
     5.778.513     5.734.000     5.449.844 

Toelichting:

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
Materiaalkosten: de stijging van de kosten ad € 0,3 mln. ten opzichte van 2018 en € 0,4 mln. ten opzichte van begroot wordt met name veroorzaakt door herzien beleid ten aanzien van leer- en hulpmiddelen. Er wordt meer aan leer- en hulpmiddelen door het Alfa-college aangeschaft zodat de lokalen volledig ingericht zijn en studenten zonder de aanschaf van eigen leer- en hulpmiddelen een les kunnen volgen.
Onderhoud/klein inventaris: de daling van de kosten heeft als oorzaak dat er meer onderhoudskosten geactiveerd zijn dan aanvankelijk was begroot. 
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
4.4.5 Overige        
  PR-kosten    773.567     881.000     841.916 
  Verzekeringskosten    32.862     16.000     20.039 
  Afschrijving debiteuren    44.482    0    158.148‑
  Bijdrage expl.kosten. Kluiverboom    66.667     66.667     100.000 
  Kantinekosten    962.470     859.000     896.036 
  Tegemoetkoming schoolkosten    183.863     250.000     283.945 
       2.063.911     2.072.667     1.983.788 
             
               
  Totaal overige lasten    13.880.163     14.920.489     13.587.419 

Toelichting:

4.4.5 Overige 
Afschrijving debiteuren: Het positieve saldo in 2018 betrof een eenmalige vrijval van de voorziening die per 2017 getroffen was voor openstaande facturen inzake inburgeringstrajecten. Deze zijn alsnog in 2018 geïnd als gevolg van actief debiteurenbeheer.
Tegemoetkoming schoolkosten: tegenover deze kosten staat een geoormerkte subsidieregeling van OC&W. Er is in 2019 minder vergoeding uitgekeerd aan studenten die voor vergoeding in aanmerking komen. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het feit dat het Alfa-college meer leermiddelen zelf aanschaft.
 

      2019   begroting 2019   2018
      EUR   EUR   EUR
6 Financiële baten en lasten            
               
6.1.1 Rentebaten    1.196     1.000     2.790 
6.2.1 Rentelasten (-/-)    696.482‑    740.000‑    2.039.221‑
  Totaal financiële baten en lasten    695.286‑    739.000‑    2.036.431‑
               
               
8 Resultaat deelnemingen            
               
  Resultaat deelnemingen    11.343‑    8.000     411.000 

Toelichting:

8. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2019. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC+ te Hardenberg.
In het saldo 2019 is een correctie over het boekjaar 2018 ad € 111.343 meegenomen. Voor een toelichting zie 1.1.3.2.